Wikipedia valdymo koncepcija

„English CRM“ programinë áranga „Costomer Relationship Management“ turi gerà valdymo koncepcijà. Tai yra procedûrø ir bûtinø priemoniø pasirinkimas, pagal kuriuos reikia tinkamai valdyti santykius su þmogumi. Jo motyvacija visø pirma yra automatizuoti ir palaikyti procesà kliento ir organizacijos istorijoje.

Ðis metodas taikomas organizacijos veiklai skyriuose, pvz., Rinkodara, vadyba, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Todël sprendimas yra pagrindinis gydymas santykiuose su klientais. Ði koncepcija turëtø remti kiekvienà kliento kontaktø su agentûra etapà, ty pripaþinti kliento poreikius, identifikuoti klientà, sudaryti konkretø sandorá ir aptarnavimà po pardavimo. Kalbant apie Costomer Relationship Management, galima iðskirti tris ðio metodo tipus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema vadinama kontaktø centru arba komunikacijos CRM. Jis vairuoja þmogø su konkreèia organizacija, kad galëtø tvarkyti visus galimus kontaktinius kanalus. Ði sistema buvo sukurta skambuèiø centro platformoje.Operacinë CRM sistema ásigys þiniø apie kliento rinkimà ir perdavimà. Tokia informacija visø pirma suteikia potencialiam klientui visapusiðkà ir pilnà aptarnavimà. Ðis metodas paþymëtas „front office“ sistema. Tai trys funkcinës grupës, pvz., Rinkodara, pardavimas ir techninë pagalba. Visa operacinë cm yra apie kliento ásigijimà, pardavimø uþbaigimà ir vartotojo iðlaikymà ámonëje.Analitinë CRM sistema kenèia nuo klientø duomenø analizës. Pirmiausia ji turi klientø segmentavimà, jø kainø analizæ, lojalumà ir krepðelio analizæ.CRM programinë áranga pagrásta piltuvo platforma, vadinama piltuvu.Kvadrate esanti koncepcija egzistavo daugelá metø. Ir visà dienà jos taikymas vis geriau ir geriau. Visø pirma, tai atsitinka dël vertingesnio ir tylesnio ávedimo á informacijos ir modernesniø metodø integravimà.Apibendrinant galima pasakyti, kad „CRM“ programinë áranga visiðkai suprantama suprantant kliento vertæ.