Veiklos kontrole pdf

Finansinë kontrolë yra neatsiejama patikimos ámonës kontrolës dalis. Kontroliuoti rekomenduojama nustatyti grynøjø pinigø metodø poreiká, ámonës finansavimo metodø pelningumà, sànaudas ir pelnà, finansiná likvidumà ir nuomonæ apie kapitalo investicijø efektyvumà.

Kontrolæ galima suskirstyti á tris etapus:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo vykdoma trisdeðimtøjø JAV. Jis nuvyko á Tolimàjá þemynà, ypaè Vokietijos kompanijø dëka. Galime stebëti nuolatiná jo vystymàsi nuo 1950-øjø. Jis atvyko á artimà pasaulá pirmiausia per tarptautiniø korporacijø filialà, nors vis populiaresnë vertë ir maþos ámonës, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Labai lengva suprasti, kad kontroliuojant mes galime kurti bet kur, kur ðie aspektai atsiranda:

https://neoproduct.eu/lt/perle-bleue-visage-care-moisturise-veiksmingas-budas-atsikratyti-rauksliu-ir-suteikti-odai-geriausia-prieziura/

- decentralizuota valdymo sistema,- Bendrovë orientuota á tiksliai nustatytø tikslø ágyvendinimà,- Ádiegta motyvacinë sistema, kad ámonë veiktø efektyviau,- atliekama valdymo apskaita, kuri leidþia naudoti racionalius finansinius sprendimus;- gerai tvarkoma informacijos rinkimo sistema,

Finansinës kontrolës taisykliø diegimas ámonëje automatiðkai verèia geleþinkelius á savo struktûras. Koreguojama organizacinë struktûra, finansiniø atsiskaitymø sistema ir dokumentø judëjimas pavadinime. Tinkamø ekonominiø kontroliø vykdymas neámanomas be atitinkamø kompiuteriø programø. Finansø kontrolë turi ypatingà poveiká efektyviam ámonës valdymui, nesvarbu, kada pereisime prie valdymo apskaitos.