Uthsienio verslininko filialo finansine ataskaita

PVM ástatymo pakeitimai, pradedant nuo 2015 m. Sausio 1 d., Padarë kasos aparatus pagrindiniu elementu, kuris sudaro verslo atsiskaitymo platformà. Taèiau ne kiekviena verslui vadovaujanti moteris turi bûti tokia suma.

Atleidimas nuo ásipareigojimo turëti kasos aparatàKasos aparatai nereikalingi tiems þmonëms, kuriø metinë apyvarta nevirðija 20 000 PLN, o pareiga turëti kasos aparatus taikoma tik toms ámonëms, kurios parduoda pardavimus finansø asmenims ir ûkininkams. Tuo pat metu ámonës, kurios naudojasi ásipareigojimu atsiskaityti su kasos aparatais, privalo uþregistruoti kiekvienà sandorá, kurá jie gavo po to, kai ásigijo kasos aparatà. Ir bendrovës, kurios per metus virðijo apyvartà 20 tûkst. Be to, kasos aparatai neturi turëti ámoniø, teikianèiø ðvietimo, finansø, draudimo ir telekomunikacijø paslaugas.Lengvumas pirkti pinigusKasos aparato ásigijimas yra keliø ðimtø zlotø kaina, taèiau verslininkas, kuris perka kasos aparatà, gali judëti iki 90% pirkimo vertës, taèiau iðskaitytinas negali praeiti 700 zlotø. Kad bûtø galima atlikti toká atskaitymà, fiskaliná kasà ásigijæs verslininkas savo mokesèiø inspekcijoje turi pateikti raðytiná pareiðkimà apie kasos aparato naudojimà, kol jis pradës savikainà. PVM ástatymà. Taèiau svarbu prarasti piniginiø kasos pirkimui taikomà atleidimà, kai kasoje nëra aptarnavimo. Kartu su ástatymu pardavimus turintys prietaisai turëtø bûti aptarnaujami ne reèiau kaip kartà per 25 mënesius specialiosiose tarnybose.Kasos aparatas yra susijæs su ápareigojimu saugoti iðduotø èekiø kopijas (2 metams ir dienos, savaitës ir mënesio ataskaitas (5 metus nuo ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo perduoti, pabaigos. Þinoma, kasininkas privalo iðduoti klientams originalius èekius.