Thx sertifikatas

Pagrindinës Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas á tyrimà „kas yra CE sertifikatas?“ Jis susijæs su pagrindiniø Europos Sàjungos veikimo prielaidø sprendimu. Atrodo, kad jo darbo principas yra trys principai: laisvas prekiø judëjimas, sàmoningumas ir kapitalas. Siekdamos ágyvendinti pirmiau minëtus principus, ES valstybës narës nusprendë áveikti visas kliûtis prekybai Bendrijoje ir dar susitarë dël bendros politikos dël susitarimo su ES nepriklausanèiais partneriais. Dël ðios prieþasties bendruomenës aikðtëje buvo sukurta mainø zona, tinkanti paskutiniam, kuris uþima vienos ðalies jëgas. Jis ágijo bendros Europos rinkos ar bendrosios rinkos ámonæ.

Bendra Europos rinka ir prekiø pateikimas á rinkà

Nacionaliniai reikalavimai dël gaminiø bûklës ir saugos yra paèios didþiausios kliûtys, susijusios su prekyba tarp ðaliø. Kai kuriose ðalyse buvo kitø ástatymø ir vertybiø, kurios buvo þymiai padalytos tarp skirtingø ðaliø. Gamintojas, kurá norëjau pasiûlyti savo medþiagoms savo ðalyse, kiekvienà kartà turëjo atitikti skirtingus reikalavimus. Siekiant panaikinti prekybos sunkumus, buvo bûtina panaikinti ðiuos skirtumus. Negalima panaikinti medþiagø pirkimo standartø. Taigi, tas pats sprendimas tapo daliø suvienijimu visos bendruomenës srityje, dël kuriø prekybos mainams buvo taikomi tie patys reikalavimai.

Pradiniame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su nurodytomis produktø ir prekiø kategorijomis. Dël milþiniðko sudëtingumo ir laiko reikalaujanèio procesø pobûdþio toks sprendimas buvo iðleistas.

Paaiðkëjo, kad sprendimas buvo supaprastintas techninio suderinimo dalykas. Kai kurioms produktø grupëms nustatyti pagrindiniai saugos reikalavimai, kurie bûtinai turi bûti atliekami prieð perkeldami produktà á tikràjà Europos rinkà.

Uþ ES ribø esantys verslininkai, norintys pristatyti gaminá, kuris bus rodomas Bendrijos rinkoje, pvz., Ið Turkijos, turi tai padaryti, kad atitiktø ES kokybës standartus ir principus. Jie turi tai parodyti.

Sudaryti suderinti standartai, dël kuriø verslininkai þino, kokie pagrindiniai reikalavimai turëtø bûti ávykdyti. Ne pareiga gydyti ðias tiesas. Verslininkas, kuris neáprastu sprendimu árodo, kad jo produktas yra naudingas eismui Bendrijoje parduodant.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

„CE“ þenklas nëra naujas dalykas, bet tik gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka pagrindinius reikalavimus, susijusius su jais.Jame yra gamintojo þenklo þenklas arba ágaliotasis atstovas. Patvirtina, kad gaminys atitinka svarbius reikalavimus, pateiktus konkreèioje produkto rekomendacijoje. Todël tai gali bûti viena ar kelios kitos direktyvos.

Bendrijos teisë numato atitikties prezumpcijà ir bûtiniausiø reikalavimø, susijusiø su CE þenklu paþymëto gaminio sauga, vykdymà.

CE sertifikatas yra montuojamas ant medþiagos pagal individualià gamintojo ar ágalioto atstovo atsakomybæ. Tai tæsiasi, kai árodoma, kad produktas atitinka pagrindinius direktyvos reikalavimus. Siekiant nustatyti ðá faktà, atitikties vertinimo procedûra perkeliama, o atlikus tinkamà patikrinimà, iðduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedûros gali bûti antros, priklausomai nuo rizikos, susijusios su produkto naudojimu. Kuo ilgiau kyla pavojus, kad prekës bus iðgautos, ir kuo sunkiau, tuo maþiau jo procedûrø turi atlikti gamintojas arba ágaliotasis atstovas. Kai kuriais atvejais bûtina taikyti net deðimties Bendrijos standartø reikalavimus.