Thmogidkojo idteklio valdymas geriausia knyga

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad straipsnis bûtø tobulas. Jø tobulumas tuo paèiu metu yra ilgas artimø þmoniø laikymasis, kurá gali palaikyti 24 valandas per savaitæ. Visi vyrai laikomi individualiai. Glaudus ir glaudus bendradarbiavimas leido kurti programinæ árangà taip, kad ji taip pat gintø patrauklesnæ ir praktiðkesnæ, kad IT rinka nebûtø saugi.

„Enova Kadry“ programa ir „Payroll“ yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko naudingø iðtekliø valdymà kiekvienoje ámonëje. Jis dirba su ámonëmis, kuriose dirba nuo keliø iki net keliø tûkstanèiø darbuotojø. Ði programa atpaþásta sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà su iðskirtiniu lengvumu ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës reikalavimus. Abu, jei bûtina áraðyti HR duomenis, apskaièiuoti socialinio draudimo ámokas, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga skirta daugeliui gavëjø. Jas, be kita ko, gali naudoti valdybos nariai, apskaitos tarnybos, ámonës, teikianèios paslaugas darbo vietø skaièiavimo srityje arba personalo áraðai, taip pat personalo skyriaus darbuotojai ar darbo uþmokesèio fondai.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite patrauklesná savo prekës þenklà ir pasirinkite „Enova HR“ ir darbo uþmokesèio sistemà. Programa padeda tobulinti þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesus, sistemos veikimà, sumaþinti klaidø rizikà, procesø automatizavimà, greità ir intuityvø prieigà prie visø darbuotojø duomenø. Programinë áranga taupo laikà þmogiðkøjø iðtekliø skyriuje ir padeda ðiam skyriui pralauþti nuolatiná darbà. Programa garantuoja visapusiðkà bendradarbiavimà su bet kokiomis sutartimis ir ástatyminëmis sàlygomis, veikianèiomis bet kurioje pasaulio vietoje.

Pasirinkite programinæ árangà „Enova Kadry“ ir „Payroll“ ir pamatysite, kad tai verta. IT personalas dirba visà parà, septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës kompiuterinæ sistemà skaitymui su programos centru.