Taksi fiskaline astaiga

Deja, esate saugus, arba jûsø ámonëje yra nurodytas mokesèiø kasos aparatas? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas uþregistruoti pardavimus kasoje priklauso verslininkams, parduodantiems produktus ar paslaugas finansiniams asmenims (ne ámonëms.

Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ávedama keletas ðios prievolës iðimèiø.Kada galësime pasinaudoti vëlavimu ið ápareigojimo turëti kasos aparatà? Visø pirma, mûsø judëjimas seniems mokestiniams metams finansiniams asmenims ir vienkartinëms iðmokoms ûkininkams negali siekti daugiau kaip 20 000. Lt. Jei pradëjome savo veiklà jau mokestiniais metais, turëtume pakeisti esamà paskolà. Taèiau pasikliaukime tuo, kad ðios ribos dydþiui átakos neturi pajamos, gautos pardavus ilgalaiká turtà, lengvà ir teisiná turtà, kuriam taikomas nusidëvëjimas. Turëtume visada prisiminti, kad tokie sandoriai turi bûti patvirtinti sàskaitoje faktûroje.Tarkime, kad yra situacijø, kai patartina uþregistruoti pardavimus kasoje ir mes nebus atleisti nuo mokesèio, nepaisant to, koká pelnà mes naudosime. Tuomet ji s ÷ kmingai parduoda, be kita ko, suskystintø naftos dujø, vidaus degimo varikliø ir jø vietø, varikliniø transporto priemoniø, priekabø ir puspriekabiø, konteineriø, transporto priemoniø daliø be mechaninio pavaros, automobiliø pusæ (èia yra motociklai, radijo ir telekomunikacijø árangà. ir televizija, fotografijos áranga, brangiøjø metalø gaminiai, tabakas ir alkoholiniai produktai.Taip pat privaloma registruotis kasoje elzab jota e & nbsp; taip pat privaloma be pirkimo tam tikroms paslaugoms. Jie yra naujausi tarp naujø paslaugø, tokiø kaip: keleiviø veþimas automobiliø ryðiais, taksi transportas, varikliniø transporto priemoniø ir mopedø remontas, padangø keitimas, transporto priemoniø patikrinimai ir techniniai patikrinimai, medicinos ir odontologijos, teisinës, kosmetikos ir kirpyklø paslaugos.