Stovyklavieeio gaisro gresme

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis - sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà elektrostatinës kibirkðties pabaigoje. Jis plaèiai pritaikytas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo dydþiui.

Elektrostatinis áþeminimas gali tikëtis naujos formos. Paprasèiausias ir maþiausiai sudëtingas modelis yra su áþeminimo gnybtu ir kabeliu. Paþangesnæ ir technologiðkai paþangesnæ árangà turi áþeminimo apsaugos sistema, kurios dëka galima priskirti arba transportuoti gaminá, kai þemë faktiðkai prijungta.

PsoriMilkPsoriMilk - Geriausia odos prieþiûra psoriazei!

Elektrostatiniai áþeminimo elementai daþniausiai derinami pakraunant ar iðkraunant geleþinkelio cisternas, keliø cisternas, statines, vadinamàsias. dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinant rezervuarus su nauju turiniu (pvz., Talpyklomis su milteliais, granulëmis, skysèiais, galima sukurti pavojingus elektrostatinius krûvius. Jø kûrimo ðaltinis tikriausiai gyvena ir maiðosi, pumpuoja arba purðkia degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro susisiekus su atskiromis dalelëmis arba jø apskaitoje. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Glaudaus ir greito sujungimo su áþemintu ar ákraunamu objektu produktas gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus atviras kibirkðèiø formoms.Dël kibirkðties iðsiskyrimo trûksta dujø ir oro miðinio uþsidegimas, o tai reiðkia sprogimà ar blogà sprogimà. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.