Sekretoriatas yra

Sekretoriatas yra beveik bet kokiame prekiø þenkle ir kompanijoje, nes jos dëka yra papildomas dokumentø, reikalingø visai organizacijai valdyti, apyvarta. Sekretoriato veikimas turi bûti pritaikytas prie ðiuolaikiniø bendravimo formø ir atitikti reikalavimus, susijusius su veiksmingu ir greitu informacijos srautu.

Asmeniui, vykdanèiam sekretoriatà, kompiuteriø programa yra stipriausia galimybë, nes ji þymiai padidina knygos efektyvumà su dokumentais. Speciali programinë áranga sekretoriatui, kuri naudoja keletà funkcijø, kurios turëtø bûti paminëtos taip:• dokumentø áraðai (pvz., Uþsakymai, pasiûlymai, skundai, darbuotojø dokumentai,• korespondencijos áraðai (gaunami ir uþdaryti,• pirkimo ir pardavimo sàskaitø registras;• rangovø registras;• Vidiniø kontaktø katalogas,• Elektroninë adresø knyga (su galimybe kreiptis á vokus,• Susitikimø tvarkaraðtis,• raidþiø ir medþiagø pavyzdþiai.Naudodamas ðá planà, suaugusiam asmeniui sekretoriato darbe visø pirma siûloma rasti daug medþiagos ir visos korespondencijos, nes tvarkingi registrai su automatine paieðkos funkcija. Programos dëka didëja vidiniø dokumentø apyvarta ámonëje, kuri, be abejo, yra svarbi ámonëms, turinèioms didelæ grupæ ir didelá darbuotojø skaièiø. Dokumentø kûrimas ir daugybës korespondencijos priemoniø siuntimas taip pat nebëra faktas. Ðis universalus árankis gali bûti naudojamas individualiems kiekvieno pavadinimo ir sekretoriato tipo poreikiams. Ir, svarbiausia, dëka dokumentø saugojimo internete, galite þymiai sumaþinti prekës þenkle naudojamo popieriaus kieká ir riðikliø skaièiø.