Saskaito fakturo idradymo programa be nemokamo indo

Rinkoje yra didelë konkurencija dël sàskaitø faktûrø iðraðymo programø. Rinkoje siûlomos nemokamos ir bandomosios programos, uþ kurias mokama visiems. Ðiuolaikiniame straipsnyje aptarsiu antràjà programø grupæ, kurià galima rasti laisvoje grupëje. Pirmasis ðiandien aptartas projektas yra PVM sàskaitos faktûros programa „Draco“.

Ði programa naudojama pardavimø dokumentams iðduoti ir áraðyti á paslaugø ir prekybos bei paslaugø biurus. Deja, ðios programos trûkumas yra keliø valdymas, skirtas valdyti sandëlá. Programoje yra daug kitø naudingø funkcijø. Taip pat vykdomi PVM sàskaitø faktûrø iðraðai ir pardavimo dokumentø koregavimas, KP mokëjimø ir KW mokëjimø árodymai, grynøjø pinigø ataskaitos, nepelno veiksmø dokumentai, kainø kvietimai, taip pat vartotojø failø ir medþiagø saugojimas kartu su visø formø transliavimu, áskaitant grafines ataskaitas. Ágyvendinus sàskaitos faktûros numeravimo metodo apibrëþimà ir jø pateikimà savo pastabomis, áraðø saugojimas yra daug lengviau nei dalyvavimas neparduodamose programose. Kitas „Draco“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programos trûkumas yra ádiegtos kasos paslaugos trûkumas. Taèiau PVM sàskaitos faktûros programinë áranga puikiai apraðyta vadovo instrukcijoje. Atsiskaitymo uþ sàskaitas faktûra programa yra dviejø grupiø. Laisvo skaièiaus, po susipaþinimo su juo, randame ribotà skaièiø funkcijø, su kuriomis mes galime þinoti, ar visa ðios programos versija bus tinkama mums. Jei ne, tuomet pasienyje nëra nieko, kas galëtø pasirinkti programinæ árangà, teikiamà ið kito sàskaitø faktûrø iðraðymo programø gamintojo. „Draco“ PVM sàskaitos faktûros programà pripaþino didelë vartotojø grupë. Kiekvienoje internetiniø portalø tepalo programoje galima rasti programinæ árangà, kurioje aptariamas nenormalus vartotojø susidomëjimas. Interneto portaluose galime rasti nemokamà ðios programinës árangos variantà, kuris buvo parsisiøstas iki ðiol ðeðiasdeðimt ðeðis tûkstanèius kartø!