Radtines programos

„Enowa“ programa yra ekspertø programinë áranga, veikianti ERP kategorijoje. Jis buvo sukurtas pirmiausia siekiant pagerinti pavadintos bendrovës efektyvumà. Jis yra labai suinteresuotas administruoti ámonæ. Jis skirtas dalykø procesø rëmimui ir sprendimø priëmimui. Programinë áranga yra sukurta ir paraðyta daugiausia turinio apie klientà.

Programoje ádiegtos þinios kaip uþduotá atpaþásta, kaip iðvengti klaidø ir sprendþiant problemas. Tuo paèiu metu programa parodo galimybæ naudotis, o taip pat ir grakðtus pirkëjui ir intuityvioms sàsajoms. Be to, daugeliu lankstø bûdø jis surenka su savo sprendimais, kaip konkreèiø pramonës ðakø árodymais.Ði labai draugiðka sistema buvo struktûrizuota pagal planà padidinti ámonës efektyvumà. Tai árodytas sprendimas, kurá naudoja tûkstanèiai Lenkijos ámoniø. Galiausiai tai yra lanksèios programinës árangos, kurià lengva naudoti naujausiose ámonëse. Tuo paèiu metu pritaikyta programinë áranga skirta ámonëms, kurios, ágyvendindamos, yra ryðkios interneto technologijos.„Enova“ programinë áranga, apimanti sumas, automatizuoja visus biuro procesus. Sistema leis jums kontroliuoti procesø eigà ir jø sëkmæ. Sistema vis dar gyvena dviem bûdais. Svarbiausia, kad ji bûtø teikiama Lenkijos centre, be namø ar vieðojo debesies. Be to, programinë áranga nuolat atnaujinama. Ðtai kodël enova yra visiðkai atvira ðiuolaikinëms ámonëms ir gerai iðvystytoms technologijoms.Visas organizmas yra administruojamas ið moduliø, kurie paliekami tam tikram ámonës padaliniui. Modulius galima naudoti savarankiðkai, taèiau jie gali ir veikia kaip integruota sistema. Tokios konstrukcijos dëka duomenys suteikia daug lengvà prieigà prie bet kokios ádomios reklamos apie ámonæ.„Enova“ programa ðiuo metu yra viena ið pigiausiø sistemø, skirtø visø ámonës iðtekliø valdymui.