Radaro valdymas a4

Ðiandien daugelis porø bando gauti vaikà. Jis eina vienas trumpesnis ir kitiems ilgiau. Ir kai kurioms poroms, net po daug pastangø, viskas negerai. Sëklinimas yra kelias, kuris palaiko dauginimàsi. Ðios strategijos pradþios sàlyga yra ovalo formos kiauðintakiai moteryje.

Kontraindikacijos yra gimdos fibromos, kurios gali sukelti nëðtumo sutrikimà. Procedûra apima partnerio ar spermos spermos padengimà ið banko.Sëklinimas yra invazinis momentas ir paprastas nevaisingumo gydymo bûdas. Gydymas vyksta þmonëms, kurie yra sutrikæ ovuliacijos ciklà, bet ir tada, kai gleivë yra prieðiðka sëklai. Taèiau þmonëms, kai jø sperma yra labai bloga ir kai jø nepakanka.Procedûrà sudaro daug taisykliø. Visø pirma, asmuo turi atlikti tyrimus: makðties grynumo laipsná, gimdos kaklelio kanalo kultûrà, chlamidijas ir citologijà. Kita vertus, þmogus turi eiti pas specialistà chlamidijø eigoje ir spermos sëkloje. Prieð procedûrà moteriai skiriami hormonai injekcijø ar tableèiø struktûrose.Jei yra geras judriojo spermos kiekis, tikëjimo perspektyva ið karto po pirmojo apvaisinimo. Jei pirmasis nepavyksta, tikriausiai galite pabandyti daug. Procedûros kaina yra nuo 700 iki 1300 tik atsiþvelgiant á klinikà, kurioje vyksta operacija. Mes iðskiriame intrauteriná, gimdos kaklelio ir dubens apvaisinimà.Sëklinimas yra jûsø gelbëjimas ið in vitro. Jis yra neskausmingas ir maþas. Yra daug apie tai, nors gydytojai já traukia prieð in vitro. Sëklinimo veiksmingumas svyruoja nuo 5 iki 25%. Nuo to priklauso moters amþius arba spermos parametrai.Moterys turi turëti bûdà, kaip nuolat priþiûrëti gydytojà, bûti ne fiziðkai aktyviu, o ne karðta vonia. Jei darysime visas prieþastis, tai padidins norimo nëðtumo efektyvumà.