Psichikos sveikatos problema

Didþiøjø miestø gyventojai vis daþniau susiduria su sveikatos problemomis. Psichologinës problemos kyla su kvëpavimo ir fiziniu planu. Stiklo biurø pastatø darbuotojai vis daþniau tampa neurotiniais ir antrojo tipo nerimo sutrikimais. Paaugliai ið sveikø miesto mokyklø komandø turi susidoroti su vis sunkesnëmis problemomis, kurios daþnai sukelia depresijà. Per praëjusá ðimtmetá ignoruoti gali eiti á atitinkamas temas perspektyvoje.

Didesniuose miestuose, pvz., Krokuvoje, mes taip pat turime dar rimtesnæ problemà dël visø priklausomybiø. Tai ne tik priklausomybës sistemos, pvz., Alkoholizmas, bet ir tie aktyvûs gyventojai, kurie yra labai iðsivysèiusiose bendruomenëse. Vis labiau ir labiau átakoja mûsø darbas, seksualizmas, priklausomybë nuo interneto ar apsipirkimas. Prie to pridëkite socialiniø ir privaèiø ryðiø dingimà, pareigø gausà, ambicijas, kurios ið tikrøjø neranda vertimo. Visa tai siunèiama nusivylimui, taip pat galite pamatyti psichikos sveikatos problemos pradþià.

Pirmieji atsirandanèiø sutrikimø simptomai neturëtø bûti nepakankamai ávertinti. Kaip ámanoma greièiau pasiskirkite specialistui, turinèiam tinkamas þinias ir jausmà, kad galëtumëte mums padëti. Tai ypaè svarbu pabrëþti, nes daþnai praðome patarimø ið grupës ir mûsø. Tai nëra stipri iðeitis. Privalomi tipai, kurie neturi geros studijos, mums nepadës, ir jiems yra didþiulë atsakomybë, kuri gali pabloginti jø ir tuos, kuriems jos reikia, santykius. Psichologas Krokuvoje privaèiai neabejotinai bus geras sprendimas, ðiuo metu psichologai sutelkia dëmesá á pacientø dëmesá, koreguodami tarifus prie grupiø, kurioms jie teikia paslaugas, pasiûlymo. Todël taip pat turëtø bûti bûtinos iðlaidos. Net ir maþø taðkø neurotiniame ar depresiniame fone gali sumaþëti, kad bûtø galima pakartotinai kvalifikuoti didesnes ligas. Ið ðiø sàlygø, jei yra toks poreikis, turëtumëte nedelsiant pasiduoti specialistui.