Psichikos sveikatos pratimai

Þmogaus psichika yra labai atsargi ir tinkama iðoriniams veiksniams, pvz stiprios emocijos, traumos ar trauminës patirties. Deja, tokiomis aplinkybëmis negalima iðvengti streso poveikio. Kà turëtumëte daryti, kad kuo ilgiau iðliktumëte geros psichikos sveikatos?

Psichoterapija yra puikus sprendimas. Tai yra technikos, kuri veikia ar palengvina kitø ligø ir problemø, pagrástø þmogaus psichiniu pobûdþiu, gydymà. Koks skirtumas tarp psichoterapijos ir grieþtai gydymo? Na, naudojami psichoterapiniai metodai yra pagrásti tarpasmeniniu ávedimu. Psichoterapija daugiausia atliekama gydant neurotinius sutrikimus (vadinamus nerimo sutrikimais ir asmenybës sutrikimais. Tuo atveju, kai pacientas nelieka áslaptinto sutrikimo ir jam reikia kaþko pagalbos, skelbiama psichosocialiniø patarimø naudojimas.

https://ecuproduct.com/lt/varikosette-veiksmingas-venu-issipletimas-ir-ju-simptomai/

Prieð lankydamiesi psichoterapeutu verta atsakyti uþ tai, kokiø tikslø jis turës dalyvauti psichoterapijoje. Jos pagrindinës prielaidos - tai, pirma, idëja keisti poþiûrá ir pacientà bei didinti jo emocinius gebëjimus, pvz., Savigarbos didinimas, padedama susidoroti su stresu ar kitomis baimëmis, didinti savikontrolës lygá, geriau uþmegzti tarpasmeninius ryðius, gerinti perkëlimà á aplinkà, plëtoti bendradarbiavimo ágûdþius ir netgi patobulinti savo ákvëpimà.

Mûsø teikiama psichoterapija yra tradicinë pagalbos forma, kurià galima panaudoti bet kokioje krizës situacijoje. Jei kovojate su áprastais nuotaikos pokyèiais, ávairios baimës trukdo jûsø tinkamam funkcionavimui, jauèiatës nerimas, kad jûs negalësite uþmigti, nerimaujate dël problemø ðeimoje ar nuolatiniame bute, ar maþai, nesinaudokite artimiausiu butu, ateikite pas mus. Dël mûsø bûdø jûs sugráðite á laimingà gyvenimà.