Plati amonio pletra

Ámonë, norinti likti konkurencinëje rinkoje ir vis dar ágyti naujø klientø, turi tapti vadinamuoju besivystanti organizacija, analizuojanti aplinkà, ágyja þiniø, visapusiðkai ir nuolat galvoja apie savo darbuotojø kompetencijos ugdymà. Ámoniø mokymà formuoja darbdaviø, norinèiø keisti savo sveèius, ugdymas sukuriant kûrybiðkumui ir jø siekiø gyvenimui palankià atmosferà, deja, daugelis þmoniø klaidingai ásitikinæ, kad ámoniø mokymas yra tik laiko ðvaistymas, nes instruktoriai imituoja moderni paklausa, kad verslininkai ar darbuotojai bûtø visiðkai nereikalingi. Didelis mokymo programø pagal Europos socialiná fondà klestëjimas lëmë tai, kad per pastaruosius metus daug jaunø treneriø, kurie nori uþsiimti verslu, per pastaràjà dalá sukaupë daugybæ pamokø. Planuodami ámoniø mokymus, turëtumëte pasirinkti geros nuomonës turinèios gerai iðbandytos ámonës pasiûlymà, o tada pasirinkti tinkamiausià savo srities kursà. Mokymas turi bûti suderintas su konkreèios ámonës ir jos þmoniø poreikiais, pristatyti teigiamus darbuotojø mentaliteto mokymus ir dalyvauti uþsibrëþtø tikslø praktikoje.

https://tit-am.eu/lt/

Be to, investuojant á ámoniø mokymà, be darbuotojø kvalifikacijos didinimo per edukacines sesijas, taip pat atsiranda daug naujø privalumø. Tai paskutinis simbolis, kurá darbdavys elgiasi su savo darbuotojais, ir dël specialaus atlyginimo motyvuoja dirbanèius þmones naudotis mokymosi metu iðmokta informacija. Tai didina darbuotojø dalyvavimo projektuose pokyèius, nes dëstytojai su mokytojais supranta savo darbo tikslà ir galimø pokyèiø poreiká, o tai skatina juos identifikuoti su bendrovës kainomis. Ámoniø mokymas yra labiau bûdas pagerinti savininko ir þmoniø bendravimà, ypaè todël, kad abi ðalys dalyvauja mokymuose.