Pirmasis verslo patarimas

Kiekvienas, kuris supranta savo vardà, yra labai nustebintas dël didelës kasos aparatø vertës. Taip, tai yra pakankamai keista, kad toks nesudëtingas árenginys, susidûræs su net kompiuteriu, bûtø vertas tiek daug pinigø. Taèiau nustebimas, kai atidþiai stebime mûsø regiono materialinæ ir politinæ padëtá, iðnyksta.

Mokesèiø kasos aparatai, priklausomai nuo modelio, kainuoja nuo tûkstanèio iki net keturiø tûkstanèiø zlotø. Lenkijoje sunku rasti bent vienà naujà ir nepanaudotà kasos aparatà, kuris rinkoje yra blogesnis uþ tûkstantá zlotø. Þinoma, internetiniuose aukcionuose galite rasti naudojamus kasos aparatus, taèiau jie ne visada juos padengia.

Taigi, kodël kasos aparatai yra brangûs?Tokios padëties prieþastis yra valstybës forma ir dabartinë mûsø ðalies ekonomikos padëtis, o didþiuliai mokesèiai ir visa biurokratinë dozë, kurià valstybë mums suteikia ataskaitos ir prietaiso suteikimo atveju, sukelia neiðmatuojamà kasos rinkos numerio padidëjimà.Daugelis prekybininkø pastaraisiais laikais nelieka kasos aparatø pirkimo. Deja, ástatymas reikalauja, kad kiekviena moteris, vykdanti ekonominæ veiklà, kurios metinis pelnas virðytø tam tikrà sumà, iðsamiai registruotø visà prekybà prekëmis. Ið dabartiniø, vis dar labai daug þmoniø, jis daro ekonomines iniciatyvas. Vietoj to, didëja pareigûnø skaièius mokesèiø inspekcijose.Taèiau ðis lygis nëra pati svarbi kasos aparatø vertës prieþastis. Skirtingai nuo spausdintuvø, ðios papildomos turi bûti uþpildytos itin aukðtos kokybës temomis. Ji turi egzistuoti spausdindama kvitus tûkstanèius kartø per dienà.

https://form-explode.eu/lt/

Kita papildoma ðiø ypatingø vertybiø prieþastis - darbuotojø apmokymo ið kasos paslaugø iðlaidos. Kuo platesnis prekës þenklas ir daugybë þmoniø, kuriuos mes naudojame, tuo daugiau turime investuoti pinigus á kasos aparatø ávedimà á individualø verslo darbà. Iðeitis - priimti þmones, kurie baigë tokius kursus ankstesnëse pareigose, nors yra ypaè retas atvejis.Kiekvienà kartà, kai yra sunku sumaþinti ðiø prietaisø vertæ. & Nbsp; Be to, kiekvienas verslininkas, perkant savo pirmàjá kasos aparatà, gali atskaityti kasos aparato ásigijimà iki 700 PLN.