Oro filtras audi a4 b5

Magnetinis filtras daþnai skirtas namø ûkiø ir kitø maþø pramoniniø centrinio ðildymo árenginiø, taip pat teigiamo naudingojo vandens apsaugai, ir kai kuriems tokiuose árenginiuose árengtiems árenginiams nuo uþterðimo kietaisiais kûnais. Dël vis daþniau naudojamos aukðtos kokybës árangos ir valdymo bei matavimo detaliø konstrukcijose reikia vandens filtravimo, nes jø tikrà ir patikimà veikimà sàlygoja ilgas tekanèio vandens grynumas.

Ant dujotiekiø turi bûti ámontuoti magnetiniai filtrai, kad vandens srauto kryptis bûtø gera, o rodyklë bûtø pritvirtinta prie korpuso, o dangtis laikomas filtro dalimi. Filtrus galima uþdëti ant lygaus ir tiesaus vamzdyno. Magnetiniai filtrai sujungiami su korpusu, ádëklu, dangèiu, magnetine kasete, tarpikliais ir tvirtinimo detalëmis. Filtrø konstrukcija uþtikrina aukðtà vandens filtravimo efektà dël dviejø etapø valymo: techninio ir magnetinio. Magnetinius filtrus galima naudoti privaèiuose centrinio ðildymo árenginiuose, srauto ðildytuvuose, automatinëse skalbimo maðinose, indø plovimo maðinose, vandens tiekimo sistemose, suteikianèiose visus ðildymo ar auðinimo vandens árenginius. Magnetiniø filtrø poveikis, be kita ko, yra konstrukcijos ir joje esanèiø prietaisø paþeidimo prevencija, padidëjusiø magnetizatoriø efektyvumo didinimas, eksploatacijos iðlaidø maþinimas, atsparumo vandeniui arba skysèiø srautø sumaþinimas statybvietëse. Magnetiniai filtrai turi daug privalumø, nes, jei nenaudojate jokiø sànaudø, jie vis dar be prieþiûros.Anglijoje yra daugiau nei 20 mln. Individualiø namø, kuriuose dauguma yra ðildymo ðildymo sistema, o dabartinis pasaulis yra moderniø, ekologiðkø technologijø, padedanèiø naudoti ðildymo sistemas, kûrimo lyderis. Per ateinanèius kelerius metus Anglijoje iðleista daugiau nei milijonas naujø filtrø.