Mikroskopo preparatai

Kad galëtume ásivaizduoti naujà pramonæ be visuotinio naudojimo maðinø, kurios palengvina ir pakeièia þmoniø darbà. Visiems gamybos darbams reikalingos specializuotos technologijos yra nepatikimos ir nesëkmingos. Norint iðvengti katastrofiðko viso gamybos proceso gedimo, reikia imtis prevenciniø priemoniø, pvz., Sprogo disko, t.y. sprogo disko.

EcoSlim

Ðie maþesni elementai atlieka itin svarbø vaidmená, jei neveikia padidëjæs nekontroliuojamas slëgis. Jø geras apdorojimas leidþia nukreipti pernelyg didelá slëgá á prieðingà vietà, dël ko neleidþiama rimtai pakenkti sistemai. Atsiþvelgiant á tai, ar plytelës uþdirba skysèiuose ar dujose, jie skiriasi priklausomai nuo naudojamos technologijos formos ir metodo. Pagrindinis ðiø saugos faktø modelis yra nedideliø pjûviø, dël kuriø jis sugenda, kai virðijamas tam tikras slëgio kiekis terpëje, kurioje jis yra. Technologiðkai paþangesnës plytelës yra naudojamos lazeriu, o namuose yra tik minimalios silpnybës, vykstanèios á galvos atidarymà. Plokðtës turi tokià paèià funkcijà kaip ir apsauginiai voþtuvai, taèiau ðiø dviejø tipø apsauga skiriasi tuo, kad jø skaièius kiekvienà kartà po gedimo norima pakeisti. Taèiau jø dizainas yra pigesnis uþ voþtuvus. Saugos plokðtë gali egzistuoti tiek su voþtuvu. Ðiuo atveju abu elementai papildo vienas kità. Plokðtelio vaidmuo yra vertas voþtuvo nuo infekcijos ir korozijos, o voþtuvas apsaugo sugedus. Ðio metodo bruoþas yra galimybë naudoti voþtuvà su ðiek tiek prastesnëmis technologinëmis ir materialinëmis savybëmis, dël kuriø mes suteiksime maþiau nei tuo atveju, jei ásigysime voþtuvà savarankiðkam darbui. Taèiau optimalaus sprendimo pasirinkimas turi priklausyti nuo tam tikros maðinos puslapiø.