Mesos parduotuves asilas

Mësos parduotuvës veikimas - tai darbo modelis, kuriam reikalingas ypatingas dëmesys asortimento laikymui ir, be to, specialios árangos, nes ðvieþia mësa ir deðros gali greitai prarasti skoná ir blogëti.

Pirmoje mësos parduotuvës árangoje yra ðaldytuvas, pjaustytuvas, mësininkas, turintis gerà peilá ir svorá.Ðaldytuvo skaitiklis suteikia produktus su ilgais ðvieþumo rodikliais, o tuo paèiu metu produktas gali bûti parduodamas þymiai. Ji turëtø prisiminti gerà lygá, kad rodomos prekës suteiktø didþiausià ir platø asortimentà, o tuo paèiu metu bûtø galima identifikuoti produktus, perskaityti jø ámones ir kainas. Taip pat yra puikus bûdas pateikti atskirø produktø sudëtá, net ir sutrumpintà. Mësa ir ádomi mësa turëtø bûti iðdëstyti savo skaitikliai arba aiðkiai atskirti viena nuo kitos specialiu skaidiniu. Mësos maþmeninës prekybos sektoriuje taip pat apdorojamos ðaldytuvø spintelës, leidþianèios medþiagoms patekti á vertikalius vaidmenis, pvz., Deðrø kilpos. Pjaustytuvas leidþia klientams ásigyti vytintø mësos jau supjaustytø jø gabaliukø storio, kuris yra naujas standartas.

Ádomi idëja taip pat yra aprûpinti mësos parduotuvæ mësmale, o tai bus daugelis klientø, kuriems maltos kûno sudëtis nëra nemokama. Skalë turëtø bûti suderinama ir bûti aiðki, kad klientas galëtø pastebëti jo rodmenis.

Svarbus dalykas yra parduotuvës patalpos, kuriose ðaldikliai ir ðaldymo patalpos su pastovia, þema temperatûra sutampa, kai laikomos atsargos. Neámanoma parodyti visø tuo paèiu metu turimø prekiø. Visose maþmeninës prekybos parduotuvëse registravimo vietoje bûtina turëti kasos aparatà.Mësinës parduotuvës áranga turëtø bûti apdorojama paprastu skaièiumi, o konstrukcija taip pat turëtø bûti pagaminta ið paprastø valymo medþiagø, ant kuriø bakterijos ir mikrobai neiðaugs, pavyzdþiui, nerûdijanèio plieno, grûdinto stiklo. Taip pat svarbu maþos veiklos sànaudos ir árangos patikimumas - verta investuoti á geros reputacijos árangà, nes ilgalaikis gedimas gali sukelti parduotuvës savininkui daug nuostoliø.