Mados dizaineriai vokietija

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie planavo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë surinktiems sezonams. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo smulkiau iðsiaiðkinta, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik paprasti ir subtilûs audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo geriausiai padengti erdviais, spalvingais maxi sijonais su nërimo vertëmis. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Paprastiems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtinga þiedine sankryþa, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami ir kai kurie ið jauniausio kolekcijos drabuþiai. Ið paskutinio pardavimo gautos pajamos bus pervestos á ðeimos namus. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairias labdaros ir praktines veiklas. Jos savininkas pakartotinai aukcionui skyrë kitø lëðø ir kaip aukciono objektas buvo net apsilankymas konkreèioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas bus galima statyti jau geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad pavadinimas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje atvirkðtinës kolekcijos bûtø stipresnës nei stacionariosiose parduotuvëse.Ðeimos drabuþiø þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø kampe. Kiekviename regione yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, pirmiausia ádomiausi siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Kartais ði bendrovë yra kolekcijø kolekcija su Lenkijos centriniais dizaineriais. Ðios kolekcijos yra susijusios su tikrai stipriomis sëkmëmis, kad net prieð steigiant parduotuvæ, tie, kurie nori ákurti nedidelæ eilæ nuo kito ryto. Ðios kolekcijos naudojamos visà dienà.Ðios ámonës poveikis jau daugelá metø buvo labai populiarus tarp vartotojø, áskaitant ir pasaulá, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir kuri siûlo, kad produktai bûtø aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai medicininiai drabuþiai