Konkurencija ir monopolija

Abortas vis dar yra nesuvokiamas tabu. Nepaisant to, kas kiekvienà kartà, kai þiniasklaida nagrinëja ðià nepatogià temà, rodoma problema, susijusi su tvirtu abortø prieðininku ar tiesiog prieðingu. Þinoma, subjekto slopinimas nepalaiko jo sprendimo, bet ið kitos jos dalies, persodins, o ne. Todël problema yra, nëra jokiø abejoniø. Pagal ástatymà, be to, pagal moralines ir religines vertybes abortas arba nëðtumo nutraukimas yra neámanomi. Tada yra nutrauktas negimusio, bet jau pradëto vaiko, kuriam taikoma nuolatinë ir neatimama apsauga. Taèiau yra teisiniø iðimèiø, leidþianèiø vaiko motinai nutraukti nëðtumà. Tokie atvejai yra grësmë motinos sveikatai ar gyvybei, kito vaiko gyvenimui ir rimtø, neiðgydomø vaiko defektø nustatymas. Taèiau yra situacijø, kai bûsima motina neturëtø turëti vaiko: viskas yra tokia pati kaip prastos fizinës bûklës ar neáprastai jaunos amþiaus iniciatyva. Tokia forma, þinoma, Lenkijos ir baþnyèios ástatymuose nëðtumo paðalinimas yra neámanomas. Ateities mama iðlieka nelegaliu abortu, persileidimu ar vaiko gimimu, o vëliau bus priimta ávaikinti.

Þinoma, mes nebûsime èia jokiai daliai, nei uþdraudþiant, nei remdami abortus, pateisinti. Mes taip pat neketiname paslëpti to, kad tais atvejais, kai imamasi veiksmø, noriu, kad moterys nebûtø apleistos. Be to, þmonës nëra vëjo jëgainës. Visada yra ávairiø problemø gerklëje ir senajame, be to, jø produkcija á pasirinktus poreikius yra labai individuali. Ir netgi ið abejojanèiø paaugliø, kuriø pirmieji áspûdþiai dël lyties nustojo bûti nëðèia, taèiau jie virsta. Taip atsitinka, kad galingos moterys, negalinèios suderinti darbo su darbu, turi teisæ á abortà. Þinoma, Lenkijos ástatymai neleidþia jø, todël jie turi ieðkoti paslaugø Vokietijos, Slovakijos ir Austrijos ligoninëse.

Multilan ActiveMultilan Active. Pasirengimas geram klausos gerinimui

Nëra jokiø abejoniø, kad nepageidaujamo nëðtumo atvejais bûtø svarbu nukreipti viskà á konkretø pareiðkimà „reikia bûti atsargiems“. Ir jei uþgaidos atveju abortas ið tikrøjø turëtø bûti uþdraustas, tuomet Lenkijos vyriausybë turëtø leisti moteriai nutraukti nëðtumà, jei tai yra teisëtai leista. Taèiau, kai þinoma ið istorijos, nors teisinës sàlygos yra ávykdytos, gydytojai atsisako atlikti procedûrà, atskleidþiant pacientui didelæ grësmæ sveikatos praradimui, o ne tik asmens, bet ir bûsimo vaiko sveikatai. Todël tai yra nepriimtinas aktas.