Kompiuteris muso gyvenime

Visi mes, ar bent jau turëtume prisiminti, þinios apie kompiuteriø vertæ kasdieniame kiekvieno Vakarø civilizacijos nario gyvenime. Jie yra lengvai paplitæ, kurie, viena vertus, gali bûti priklausomi nuo mûsø rûðies priklausomybës nuo jø sukurtos technologijos, o su kita, todël ji turi didelæ paþangà gaminamø gaminiø kokybës ir kiekio atþvilgiu.

Jau kurá laikà vis dar yra daug impulsø generuojamø planø ir programø, kurios, bûdamos daþnai laisvos, pasirodo esanèios labai naudingos áprastoje veikloje.Tokiø skaitmeniniø pagalbininkø gërimas yra saugojimo programa, kurios dydis yra skirtas padëti darbuotojams inventorizacijos dokumentuose ir produktø rinkodaros ar vartojimo registravime, atsiþvelgiant á saugomø produktø tipà. Ðiame kontekste apsvarstysime, kokias sàlygas programa turëtø ávykdyti, kad bûtø naudinga mums.Visø pirma, tai turëtø bûti maksimali intuityvi ir paprasta naudoti sàsaja, kuri netrukdo net klientams, kurie yra visiðkai kompiuteriai. Visos programinës árangos funkcijos turëtø bûti lengvai ir tiksliai paaiðkintos, dël jø vaidmens nëra jokiø abejoniø. Visa tai yra paprasta aptarnavimo funkcija.Kaip ði programinë áranga turëtø bûti? Jos pagrindinis vaidmuo bûtø rinkti informacijà apie þurnale esanèius tekstus ir átraukti juos á atitinkamas kategorijas. Programa turëtø bûti sudaryta á darbus, leidþianèius atlikti atitinkamø skaièiavimø, susijusiø su atitinkamø produktø skalëmis, dydþiais ar kainomis, taip pat ateityje tinkamas vertes. Be abejo, bûtø malonu rûðiuoti teksto duomenis.Kaip naujas, paminësiu, kad visus duomenis reikia lengvai siøsti elektroniniu paðtu arba juos nukopijuoti á raðiklá. Todël bûtina, nes paprastai ámonë uþima daug sandëliø ir bûtø labai naudinga, jei kiekvienas ið jø susisiektø su duomenø baze.Manau, kad ðis straipsnis pristatë save visiems, kurie nusprendë iðsiaiðkinti, kas turëtø bûti saugojimo programa.