Kolposkopija kiek laiko tyrimas trunka

http://lt.healthymode.eu/mibiomi-patches-gabaliukai-yra-patogus-ir-veiksmingas-budas-numesti-svorio/

Kolposkopas yra vienintelis prietaisas, kuris daþnai atliekamas atliekant testus, susijusius su gimdos kaklelio ligomis. Jis skirtas makðties ir gimdos kaklelio tepiniui tirti.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra modernûs ir naudingi. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, kurie stebimi inde. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti tikslius judesius kiekvienoje pusëje, todël kolposkopinis tyrimas yra daug ramesnis ir labiau subtilus. Didþioji dauguma projektø teikiama skaitmeninëmis làstelëmis, dël kuriø galima archyvuoti tyrimø eigà. Áraðas, kuriame naudojamas kolpuliarumo suvokimas, skaitmeninis archyvavimas elektroninëje laikmenoje ar vaizdo áraðymo asmuo.Manoma, kad tai yra esminiø savybiø momentas, kurá turi turëti geras kolposkopas. Visø pirma tai turi bûti tinkamiausios kokybës árankis. Ji turi suteikti gerà vaizdo kokybæ, aiðkias nuotraukas ir vaizdo áraðus ir turi bûti aprûpinta specializuota programine áranga, kad galëtumëte atlikti iðsamià surinktos vaizdinës medþiagos analizæ. Árenginio stabilumas taip pat átraukiamas kuo greièiau.Geros kokybës kolposkopo optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema taip pat turëtø bûti árengta priartinimo momentu. Geriausi modeliai leidþia 20 kartø priartinti. Pasirenkant kolposkopà, taip pat turëtumëte atkreipti dëmesá á fokusavimo diapazonà ir fokusavimo diapazonà. Kuo galingesnis, taip.Geriausi prietaisai turi turëti pantografo rankenà, kuri uþtikrintø sklandø ir tikslø judëjimà visais galimais matmenimis. Rankenë turi turëti galimybæ uþblokuoti, kad jis bûtø suvartotas, gali bûti praleistas, nukreiptas nurodytomis kryptimis.