Kliento aptarnavimo padetis

Jei esate bet kokio pardavimo ar maitinimo namo savininkas, labai gerai þinote, kad tipo paslaugos greitis yra vieni ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais turite susidurti. Taèiau jûs niekada nepagalvojote, kad didelis poveikis ðiam aspektui yra ne tik sutarties rengimo greitis, bet tuo paèiu metu pristatant komandai komandà ir perduodant jà fiskalinëje kiðenëje.

Jei jûsø vieta yra dekoruota praeityje arba keletas paþangiø ar pasenusiø kasos aparatø, paskutinis aspektas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris tiesiogiai paðalina jo ávykdymà, arba jo trûkumas dël jûsø siûlomø paslaugø!Rinkoje yra dar daugiau patogumø, o maitinimo pramonë gali kainuoti dar labiau technologiðkai paþangius sprendimus, kurie tiesiogiai verèia á siûlomø paslaugø kokybæ! Ir dabar mes padedame tokiam darbui, kuris yra planuojamas gerinti maitinimo paslaugø kokybæ. Siûlome geriausio padavëjo ir bartingo produktø gërimà - „Gastro Pos Demo“ programà.Jo iðnaudojimas yra ne tik intuityvus, bet ir panaðus á senàjá fiskaliná kasà, todël sveèiai nebus svarbesni negalavimai, prisitaikydami prie naujoviðkø sprendimø! Be to, visa programa sukuria jutiklinæ sistemà, suteikianèià natûralø ir svarbiausià, daug greièiau pasirinktà uþsakymà. Be to, padavëjo identifikavimui bûdinga didelë technologinë paþanga ir paprastas naudojimo bûdas, nes jis ávedamas ávedant tam tikram darbuotojui palankø kodà arba, dar paprastiau, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa yra neabejotinas „Turi bûti“, jei tai svarbesnis uþ vartotojui teikiamà paslaugà pasaulyje labiausiai ásiskverbianèiame lygyje! „Gastro Pos“ yra naudojamas ir patinka gerbiamø maitinimo vietø ir puikiø barø galioje! Todël nenuostabu, kad ne trumpiau ir nebereikia savo vietos pakilti á aukðtesná lygá!