Kiek kainuoja civilinis santuokos nutraukimas

https://suga-nm.eu/lt/

Kiekvienais metais tûkstanèiai santuokø gali bûti suskirstyti net nesistengiant iðsaugoti santykiø. Kai mes parduodame, kad nieko nebesieja, mes pasirenkame patogø kelià, kuris yra santuokos nutraukimas abipusiu susitarimu. Viskas gali bûti padaryta per pusvalandá, o tai ir vël yra laisva, mes taip pat galime gráþti á rinkà. Dauguma skyrybø susiduria su veidais, kuriø santuoka yra ðiek tiek daugiau nei penkeriø metø staþuotë. Problema ta, kad mes nesprendþiame kasdienio gyvenimo, kurio mums reikia dalytis su kitu asmeniu, klausimu. Vis dëlto turëtume susitikti kelio dalimi, rengdami neákainojamà kompromisà bet kokiuose santykiuose.Taèiau ar didëjanèios santuokos problemos turi bûti siunèiamos skyryboms? Þinoma, ne. Santuokos klinika yra laukas, kuriame randame paslaugà ir daug atsakymø á klausimus, kurie mums trukdo. Vizito metu terapeutas atlieka tarpininko vaidmená, kuris iðmokys mus kalbëti, jausti ir pristatyti kovà uþ tai, kas mus sieja. Daþniausia mûsø nesëkmiø prieþastis - komunikacijos problemos, turinèios prieðtaringø partneriø poreikiø lyties, pinigø sunaikinimo ir vaikø auginimo. Tai ne be vietos, kur maþai þinome apie gerai þinomà antràjà pusæ. Ðiuo atveju atsiranda simboliø nesuderinamumas.Arba anksèiau mes nepastebëjome tam tikro elgesio, kuris mus kankina ir ðiandien mus suðvelnino, arba kartu su savo gyvenimu gana natûraliai susitiko. Kaip þmonës, mes visada keièiame ir tipuojame ir priklauso nuo ðio mechanizmo, o kartais mûsø prisiriðimas prie partnerio tiesiog keièiasi dël prarasto pasitikëjimo. Deja, Lenkijoje vis dar egzistuoja stereotipai, susijæ su tuo, kad vestuviø terapija yra gëda ir nenatûralus priedas, taèiau kai kurie negali susidoroti. Todël blogas ratas daþnai naudoja savo rezultatà skyrybø kambaryje.