Kasos teisinis patarejas 2017 m

Kopûstai priklauso vietinës virtuvës eksponuojamø darþoviø gërimams. Yra daug patiekalø, kurie auginami remiantis baltais kopûstais arba kopûstais. Esant tokiai sàlygai, elektrinis kopûstø smulkintuvas yra labai geras árenginys vieðojo maitinimo ástaigose, restoranuose ir kitose patalpose, taip pat namuose.

Elektrinis kopûstø smulkintuvas paspartins bet koká skaièiø darþoviø. Prieð pradedant gabaliukus, kopûstø galvutës atimamos ið virðutiniø lapø ir tik tada jos nukreipiamos á smulkinimà. Bet prieð patekdami á pjaustytuvà, já reikia ádëti á ðakná. Ðá trûkumà nereikia atlikti su peiliu, nes ðiuolaikinis pjaustytuvas gali nupjauti ðakná græþtuvu. Prietaiso skalëje yra vidutinio dydþio kopûstø galvutë, kai ji rimtai atsitinka, tada prieð pjaunant jà reikia perpjauti. Slicer & nbsp; pagamintas ið nerûdijanèio plieno. Maðinos korpusas daþomas trijø sluoksniø laku. Dël slankiojo guolio ir specialios sandarinimo sistemos, visa konstrukcija nëra jautri aplinkos sàlygoms, susijusioms su kopûstø pjaustymo procesu. Siekiant uþtikrinti, kad elektros smulkintuvas bûtø tinkamai pritvirtintas, pagrindiná velenà reikia sutepti kas penkiolika metø nuo savo vaidmens, kai ir norint kontroliuoti V-dirþø átempimà. Smulkintuvà varo elektrinis variklis, kuris spaudos pavaros dëka sukelia pjovimo diskà, kuris visada yra pagamintas ið ketaus. Pagrindinis velenas, ant kurio gaunamas pagrindas, yra palaikomas taip, kad bûtø uþtikrintas paprastas ir ilgas smulkintuvo naudojimas. Kopûstø smulkinimas naudojant elektriná smulkintuvà nesukelia per daug darbo, sutrumpina smulkinimo laikà, taip pat nereikalauja daug fizinio vaidmens, kai jis susijæs su paprastais pjaustytuvais. Kas turi didþiulæ vietà didelës ðios darþovës smulkinimo atveju. Kita tokiø árenginiø vertë yra ta, kad susmulkinti kopûstai neturi galimybës iðkristi ir pakratyti ðalia esanèià erdvæ. Ir kadangi dël specialaus kûgio bunkerio, kopûstai teka tiesiai á, pvz., Statinæ, didelá puodà, maiðelá ar silosà.