Kasos aparatas kokia riba

Visi mokesèiø mokëtojai, teikiantys paslaugas asmenims, neturintiems verslo, privalo tvarkyti apskaità naudojant fiskalinius árenginius, pvz., Kasos aparatus ar fiskalinius spausdintuvus.

Fiskalinis kasos aparatas yra áranga, nuo metø, daþnai naudojama gamyklose, ir ávairiø tipø paslaugø teikëjai, pradedant nuo kompiuteriø paslaugø ir baigiant gydytojais.„Posnet“ spausdintuvas yra paprastas kitø tipø verslininkams. Ið jø, visø pirma, dideli maþmeninës prekybos tinklai, iðleidþia net keletà tûkstanèiø áplaukø per dienà.Taèiau apsvarstykime, kodël kasos aparatas to nepripaþino ir galëjo tvarkyti didelæ pajamø sumà? Sutikimas, taèiau kasos aparatas mums neraðys PVM sàskaitos faktûros ir pardavimo vietø, kurios nëra tokios árangos, jos áraðomos rankiniu bûdu, o tai nëra vertinga efektyvumo ir aptarnavimo poþiûriu. Tai dar labiau noriai, net ir maþesnës ámonës pasiekia ðá standartø lygá.Spausdintuvo ásigijimas nëra populiarus, jis apsiriboja bûtinybe ádëti daugiau nei du tûkstanèius ðviesø ir bûtina, kad ðis prietaisas, skirtingai nei valiuta, visiðkai neveiktø. Tam reikia palaikyti kompiuterá, turintá didelæ pardavimo programà, taèiau tuo paèiu metu yra kainuojanèiø, bet dideliø privalumø. Tada mes turime galimybæ stebëti jau parduotø produktø nutekëjimà, kai buvo spausdinami kvitai, o ne, kaip ir kasos aparatø atveju, tik po to, kai parduodama inventoriaus programa.Renkantis spausdintuvà, turëtume galvoti apie tai, kuri produkto bazë (PLU kodø skaièius, mûsø árenginys turi suteikti ir pasirinkti apie 20 proc. Kitas svarbus elementas, kurio reikia atkreipti dëmesá, yra kasdien iðduotø pajamø skaièius.

Mes dalijamës spausdintuvais dël kodø ir bilietø skaièiaus:- maþos / neðiojamos - vidutiniðkai 100-150 bilietø per dienà- parduotuvës - perduodamos pagrindinëms maþmeninës prekybos vietoms ir skaièiuojant labai iðplëstà prekiø bazæ.Ðiuo metu yra árenginiai, kuriuose naudotojø sàskaitose yra tik popieriaus ritinys, nes kopija yra elektroniniu bûdu nukreipta á SD þemëlapá.