Kasos aparatas ir vienodas dydis

Atëjo laikas, kai fiskaliniai kasos aparatai yra privalomi pagal potvarká. Tada pateikiamos elektroninës priemonës, skirtos áraðyti pajamas ir mokëtinà sumà ið maþmeninës prekybos. Uþ jø trûkumà darbdavys gali bûti nubaustas didelë bausme, virðijanèia jo ávykdymà. Niekas nenori rizikuoti ir skirti baudas.Kartais ámanoma, kad ekonominis darbas vyktø nedidelëje erdvëje. Savininkas parduoda savo statomas medþiagas, o sandëlyje jis palieka jas daugiausia, todël vienintelis neuþimtas pavirðius yra tas pats, kur mokomasis stalas. Fiskaliniai árenginiai yra, ir bûtent tai yra reikalinga parduotuvëje, kurioje yra didelë komercinë erdvë.Taigi vienas dalykas yra nenuosekliai dirbanèiø þmoniø sëkmë. Sunku ásivaizduoti, kad darbdavys paverèia sudëtingà finansiná fondà ir yra sunkus fonas, reikalingas visam jo naudojimui. Taèiau rinkoje buvo neðiojamø fiskaliniø árenginiø. Jie yra nedideli dydþiai, galingos baterijos ir tylus aptarnavimas. Forma primena kredito korteliø naudojimo terminalus. Tai idealus poþiûris á praktikà patalpose, todël, pavyzdþiui, kai mes turime eiti á klientà.Finansiniai árenginiai papildomai tinka individualiems klientams, o ne tik investuotojams. Iðduodamo kasos aparato dëka klientas turi galimybæ pateikti skundà dël ásigyto produkto. Ðiame fiskaliniame tekste yra vienintelis mûsø prekiø pirkimo árodymas. Yra tiek patvirtinimas, kad verslo savininkas vykdo oficialius darbus, tiek apmokestina uþ siûlomas paslaugas. Jei suteiksime galimybæ, kad boutique parduotuvëje yra neátraukta ar nepanaudota, mes galime pateikti jà biurui, kuris imsis atitinkamø teisiniø veiksmø verslininkui. Taigi jis susiduria su didelëmis finansinëmis nuobaudomis ir kartais net santykiniu dalyku.Fiskaliniai árenginiai padeda ir savininkai tikrina ámonës ekonominæ padëtá. Kiekvienos dienos pabaigoje spausdinama kasdieninë ataskaita, o mënesio pabaigoje tikimës iðspausdinti visà pareiðkimà, kuris parodys mums, kiek tiksliai mes uþdirbome pinigus. Dël ðios prieþasties galime lengvai patikrinti, ar kuri nors komanda pavogia mûsø pinigus ar tiesiog ar mûsø interesai yra naudingi.

Þr. Kasos aparatus