Kasos aparatas euro 50te mini

Valdytojui ir klientui ypaè aktualus faktas yra naujojo kasos aparato gavimas. Pirmasis turi pareigà iðduoti tokius pardavimo árodymus, pastarasis visada turëtø su jais paðalinti gavimà.

Deja, dauguma ið mûsø daugiau dëmesio skiria vekseliams, kurie atvejø atveju gali turëti blogø pasekmiø. Kiek laiko turëtume daryti tokius spaudinius ið kasos aparatø, ir kokiomis aplinkybëmis jie gali bûti naudingi?

Verslininkø sëkmei tai yra gana paprasta. Jie turëtø saugoti èekiø kopijas 5 metus - patikrinus mokesèiø inspekcijà. Kà daryti tokiam dokumentui klientui?Ðis nedidelis popieriaus lauþo pavyzdys gali bûti labai svarbus. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kur tinkamai sukurti dokumentà, mes galime gauti daug. Tai visø pirma lemia tuos atvejus, kai esame priklausomi nuo perkamø prekiø reklamavimo ar gràþinimo, kad galëtume paimti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Koká laikà turime turëti tuo metu, kai kvitas padeda sukurti skundà? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas leidþia mums iki 24 mënesiø rasti funkcijà ir pateikti skundà. Þinoma, kai neturime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo didesnis reklamuojamø prekiø skaièius, tuo konkretesni nuostoliai ir dokumentas, patvirtinantis toká pardavimà.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums pateikti perkant. Taip pat nepamirðkime átraukti tokiø dokumentø á svarbià priemonæ. Mes galime sukurti vokus, kuriuose renkame kvitus chronologiniu laiku, galime paskirti specialø langelá ant paskutinio elemento. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis ávykusius dalykus, bûtø laikomasi tol, kol jis yra pagrindas pateikti skundà.