Kasos aparatai mielec

Vertëjai paprastai ið kitos kalbos verèia á savo gimtàjà kalbà, o kai kurie ið jø gali pakankamai gerai vartoti antràjà kalbà, kad galëtø iðgirsti savo gimtàjà kalbà. Kartais, vykstant didesnëms konferencijoms ar verslo susitikimams, gali atsitikti, kad vertëjai neatitinka visø reikalingø kalbø deriniø, pavyzdþiui, vieta, kur vokieèiø kalbos vertëjas verèia vokieèiø kalbëtojà á anglø kalbà, o anglø kalbos vertëjas tik tada verèia kalbà kitam renginio dalyviui suprantama kalba. Tada ji yra strategija, paprastai þinoma kaip relë - netiesioginis vertimas per kità uþsienio kalbà.

Pagal pavadinimà „pivot“ suprantamas vertëjas, dalyvaujantis aptariamoje procedûroje, kuri kitiems vertëjams verèia straipsná á tà paèià kalbà, kuria gali naudotis jos sinchroniniai vertëjai. Tokie vertëjai turi teisæ manevruoti pagal terminà „retour“, todël vertimai ið gimtosios kalbos á kità aktyviàjà kalbà. Jei maþiau þinoma kalba yra pasyvi, ji turi tik vienà ar du vertëjus, jie verèia ið aptariamos kalbos á namà aktyviai vartojanèià kalbà, kuri po to suteikia kitiems vertëjams þodþiu ið tolesniø kabinø. Netiesioginio vertimo technikos dëka konferencijos yra galimos su nedideliu kalbø deriniu ir gali sutaupyti pinigø.

Relës metodo trûkumai yra padidëjusi klaidø rizika mokant ið kito vertimo, taip pat reikðmingas sezono skirtumas tarp kalbëtojo kalbos ir momento, kai galutiniai gavëjai girdi vertimà. Vertëjø biurø specialistai Varðuvoje pastebi, kad dël to jie gali bûti ypaè sunkûs, ypaè kai kalbëtojas kalba ar parodo kalbà. Pastaruoju metu taip pat yra netyèinis komiðkas poveikis, kai pusë auditorijos apdovanoja plojimus, nes jie girdëjo spektaklio pabaigà, o antroji auditorijos pusë daro vienintelá, nors tik vëluojant, kai vëliau klausosi namø stiliaus vertimo.