Jutiklinis ekranas 17 colio

„GASTRO POS“ yra programa, kuri nusipirks uþ trumpus ir intuityvius pardavimus, sukurtus nedideliais judesiais per jutikliná ekranà. Kaip labai ádomus bûdas maitinimo rinkoje, jis vaidina didelæ svarbiausiø restoranø virëjø svarbà. Jo intuityvus darbas praktiðkai vyksta padavëjams ir vienas palengvina naujø þmoniø mokymà.

Labai jautriai, intuityviai veikiant, jam nereikia brangiø ir daug laiko reikalaujanèiø treniruoèiø, o ypaè skaidrus jutiklinio ekrano naudojimas, susijæs su visomis funkcijomis, labai gera ne tik grieþtose, vienose patalpose, bet ir gastronominëje grandinëje.

Individualus funkcijø pasirinkimasDël daugelio darbo vietø ir „GASTRO POS“ moduliø, tai yra daug jautrios sistemos, kurià pasieksime rinkoje. Priklausomai nuo vietovës profilio arba tada jis yra baras, baras ar net restoranas, galite tinkinti ir pritaikyti pasirinktis, kurios bus naudingiausios jûsø poreikiams.

saugumasPrisiregistruodami prie mûsø darbuotojø á programà ávesdami unikalø kodà, pirðtø atspaudà arba naudojant magnetinæ kortelæ, galima visiðkai stebëti savo darbo laikà ir jo sukurtà poveiká. Santykyje ið pozicijos vis tiek galite nustatyti perþiûros parinktis, kad buvau pritaikytas prie asmens ágaliojimø, pavyzdþiui, padavëjas mato tik pardavimus, vadybininkas mato pardavimus ir iðraðo sàskaitas, darbdavys yra visø galimybiø ávadas. „GASTRO POS“ leidþia apriboti namø nuostolius ir padidinti pelnà. Pos gastro programa taip pat palengvina gastronomijos atsiskaitymo paslaugas.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano palaikymas su keliais paspaudimais;suderinti ekranà su jûsø poreikiais;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo sàskaita visais etapais;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;susitarimas su virtuve;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;susitarimas su vieðbuèio organizmais ir specialiøjø operacijø árenginiais.