Interneto pardavimas ir fiskalinis kasos aparatas 2017 m

Be abejo, toks pat sunkus verslininkø skaièius uþima pardavimà paðtu, jie juda internete. Tai ypaè stebina: mes gyvename XXI amþiuje, o tinklo pasiekiamumas yra vertas. Dël ðios prieþasties pridedama ir prekybos galimybiø ávairovë. Kada, bet dabartine forma yra santykiai kelyje lobiø namas - verslininkas? Kà apie gavimo patvirtinimo tikslà? Galiausiai: kaip atrodo kasos aparatas pirmiau pateiktame kontekste? & nbsp; Pagalvokite apie ðias problemas ir patikrinkite svarbiausius faktus apie „internetinæ kasos internetinæ parduotuvæ“.

Bûtent 2015 m. Ávykusiø taisykliø pasikeitimas reikalauja, kad daugelis lenkø verslininkø savo kasdieniame darbe pristatytø kasos aparatus. Paþymëtina, kad klubas su vadinamuoju paðto siuntø pardavimu ástatymø leidëjas pasiliko ir ðiems verslininkams suteikë teisæ atleisti nuo kasos aparato, kuris sunaudoja ádomø sprendimà. Taèiau, nepaisant ðios iðimties, jis turëtø prisiminti, kad taisyklës pasikeitë, be kita ko, vadinamosios vadinamosios prekiø, kurioms netaikoma jokia iðimtis, tiekimas.

Pereikime prie antrojo finansø ministro reglamento, gerai nuo 2014 m. Lapkrièio 4 d. Tuo atveju, kai atleidimas ið kartais sunku sistemingai registruoti, tuo paèiu iðlaikant kasos aparatus, jis nekeièia apyvartos ribos, dël kurios bûtina turëti fiskaliná kasà. Todël Finansø ministerija nepanaikino ásipareigojimo naudoti mokesèiø mokëtojus mokesèiø mokëtojams, kurie yra tiesiog pardavimas internetu (ir daþnai populiarios prekybos platformos paèiame tinkle. Ið tiesø, norint gauti iðimtá pirmiau minëtame internetiniame pardavime, bûtina sudaryti tinkamas sàlygas, o dizainas yra viename reglamente, kurá verta aplankyti.

Taèiau, kai nuotrauka ið kasos nëra kategoriðkai parduodama internetu? Parduodant ávairiø tipø kameras, telekomunikacijas, televizijà ir radijà. Parduodant kvepalus, paveikslëlis negalimas. Operacijose, tiesiogiai susijusiose su ðios rûðies medþiagomis, verslininkas turëtø nedelsdamas iðduoti kvità. Ir jei reikia gauti kvità, taip pat reikia turëti kasos aparatà. Internetinë parduotuvë ir kasos aparatas - tai kaip subjektas gali bûti sunkûs ir gana sudëtingi - taip pat ne tik kai kuriems investuotojams, kuriuos ðie pokyèiai ir nustebino.