Interneto kasos aparatas

Ðie PVM ástatymo pakeitimai, kurie prasidëjo 2015 m. Sausio mën., Ávedë bûtinybæ atlikti atsiskaitymus naudodamiesi kasos grupe ið eilës ámoniø grupiø. Ir nors kai kurie verslininkai vis dar atsistatydina ið ápareigojimo iðduoti kvitus, institucijos, teikianèios paslaugas vieniems klientams, privalo atsiskaityti naudodamiesi kasais.

Formexplode

Kas turi turëti kasos aparatà?Kasos aparatai reikalingi ámonëms, kurios savo darbà siunèia fiziniams vadovams (B2C. Taèiau bendrovës, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 tûkst. PLN, neprivalo iðleisti mokesèiø. Ið serijos, jei verslininkas pradeda savo veiklà per mokestinius metus, ápareigojimas turëti kasos atsiranda tada, kai apyvarta virðija 20 000 PLN. Vis dar yra veiklos rûðiø, kurioms nereikia iðraðyti kasos aparato, sàraðà.

Atleidimas ir pareigos, susijusios su kasos aparatø laikymu.Prieð verslininkui pradedant skaièiuoti ið kasos, jis privalo apie tai praneðti mokesèiø inspekcijai kartu su adresu, kuriame bus tvarkomi kasos aparatai. Kartu su ðiais dokumentais turite pateikti originalø kasos pirkimo árodymà ir sertifikatà, patvirtinantá, kad ásigytas kasos aparatas atitinka technologinës ir funkcinës sàlygos, þinomos sprendime dël PVM. Formalûs reikalavimai, kurie turi bûti ávykdyti prieð naudojant kasos aparatus, vis dar yra susijæ su lengvata, kuri yra svarbi norint ásigyti kasos aparatà. Atleidimas, susijæs su kasos pirkimu, turi iki 90% kasos pirkimo kainos, taèiau ne daugiau kaip 700 PLN. Kasininkas turi ir galvoti apie puikø aptarnavimà ágaliotose vietose, taèiau kasos aptarnavimas negali trukti trumpiau nei kas 25 mënesius. Dël ðio etapo pratæsimo gali reikëti gràþinti kasos aparato pirkimo ástaigà.

Kasos aparatas - tai ir bûtinybë iðduoti klientams originalius èekius ir 2 metus saugoti èekiø kopijas, tikëdamiesi nuo tø ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo iðduoti, pabaigos. Kasos aparato naudotojas taip pat turi spausdinti kasos kasdienio, savaitinio ir mënesio ataskaitas.