Hetero mados dizaineriai

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie turëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëjome atrasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausias komponentas ir viskas buvo paruoðta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas buvo pagrástas visiðkai patikimais ir subtiliais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi „maxi“ sijonai visiems, kuriems buvo suteikta nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujausiø drabuþiø dizaineriø, siûlomø moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sveikais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo aukcionas, kurá sukëlë graþi vestuviø suknelë, kuri daþnai buvo sukurta ðiai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo iðpirkti keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus pristatytos á savo vaikø namus. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius laimingus ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pristatë mûsø gaminius á aukcionà, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas atitinkamose gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á parduotuves jau geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja ásteigti internetinæ parduotuvæ, kurioje skirtingos kolekcijos bûtø akivaizdþios nei stacionariosiose parduotuvëse.Ðeimos drabuþiø þenklas yra vienas ið labiausiai iðsamø drabuþiø gamintojø. Platus pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø ðiuolaikinëje, visø pirma daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis prekës þenklas suteikia kolekcijas pagal þinomus lenkø dizainerius. Ðiose kolekcijose puikiai pripaþástama, kad iki parduotuvës pradþios ryte jie pasiruoðæ rinkti save maþose eilëse. Ðios kolekcijos yra tos paèios dienos.Ðios organizacijos produktai jau daugelá metø labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir pasaulyje, kada ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, nëra teisinga nekalbëti apie tai, kokià naudà ji suteikë ir kuri tikrina, ar galai yra aukðèiausios kokybës.

Psorilax

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecine