Gesintuvo technine apthiura

Ápareigojimas turëti kasos aparatà buvo ávestas tiems asmenims, kurie susiduria su verslo neturinèiø fiziniø asmenø padëtimi. Pajamos ið kasos aparatø yra ir kitos áraðai ir geras mokesèiø apskaièiavimas. Kokiø kriterijø turëtø laikytis fiskalinis kasos aparatas, kad bûtø svarbu prekybai ir pagalbai?

Geras kasos aparatas buvo ákurtas 2013 m. Rugpjûèio 27 d. Ûkio ministro reglamentu. Ðis reglamentas pateikiamas 2013 m. Rugsëjo 16 d. 1076, ir nurodomi reikalavimai ir techniniai reikalavimai, kurie reikalingi kasos aparatø apmokëjimui. Verta paminëti pagrindinius bruoþus - kasoje turëtø bûti árengtas laikrodis, nurodantis laiko ar mokëjimo laikà produktui ar paslaugai, jis turëtø sukelti nepakeistà unikalø numerá atmintyje, jis taip pat turi visam laikui áraðyti pirmàjà ir visà atðauktø kvitus.Taip pat, kaip ir kitø árenginiø sëkmei, taip pat èia privalote reguliariai atlikti techninæ apþvalgà. Jei kasos aparatas veikia be jokiø problemø, pirmasis yra tiksliai dveji metai nuo kasos fiskalizavimo dienos. Po perþiûros jis uþtrunka dar dvejus metus naujai perþiûrai. Dël to kasos aparatas bus tinkamai ir be jokiø taðkø.Keletas deðimèiø savo ámoniø kreipiasi á fiskalinius kasos aparatus. Parduotuvës kasos aparatai yra visø jø gamintojø ágalioti platintojai. Privaèiose galimybëse jie taip pat turëtø pasiûlyti paslaugø paslaugas. Kasos aparato pirkëjui nereikia viskà þinoti. Kiekvienas pardavëjas turëtø bûti tinkamai informuotas, kuris bus efektyvus kasos aparatas, kad galëtumëte reklamuoti savo kampanijas. Þinoma, visi supranta, kad kitas seifas yra skirtas taksi, kitas - advokato ar gydytojo kabinetui, kitas - parduotuvei. Kasos aparato kaina yra padalyta, be kita ko nuo jo skaièiaus ir papildomø funkcijø skaièiaus. Tokios papildomos funkcijos ir priedai, pvz., Automobilio ákroviklis, skirtas valiutai, kuri padës visiems transporto paslaugas teikiantiems asmenims. Parduotuvës rekomenduojamos parduotuvëms, kuriose yra brûkðniniø kodø skaitytuvas ir harmonija su parduotuviø svarstyklëmis. Kasos aparatø gamintojai ir jø kolekcijos yra svarbios statyboje.