Gaivus gerimas kardtoms dienoms

Karðtomis dienomis þmonës daþnai svajoja apie gërimà, kuris taip pat atitiktø jø lûkesèius ir juos atnaujintø. Tokiu atveju kokteiliai puikiai valdomi pagal pienà, kefyrà, natûralø jogurtà arba susmulkintà ledà. Internete ir virimo knygose galite rasti daugybës ðio tipo ðvieþiø gërimø dizaino. Taigi, galite pasigaminti gerø kokteiliø restorane, prekybos centre ar ledø salone, visada parodyti, kad jie bûtø vieni. Tai ne tik daug populiaresnis sprendimas, bet ir sveikesnis. Eksperimentai virtuvëje suteikia neátikëtinà pasitenkinimà. Þinoma, mûsø interesus vertins ðeimos nariai arba draugai, kurie apsilankys karðtà dienà.

http://lt.healthymode.eu/biostenix-sensi-oil-priesnuodis-klausos-problemoms/

Bananø kokteilisDaþniausiai ruoðiamas kokteilis yra bananø skonio pienas. Bananus galima pasiekti bet kuriuo metø laiku, ne tik vasarà, ir pienas yra kiekvieno ðaldytuvo elementas. Be to, bananai yra vienintelis ið labiausiai prieinamø produktø aikðtëje. Gautas gërimas yra malonus, skanus ir sveikas - bet koks tankus kokteilis gali bûti laikomas atskiru valgiu.

Braðkiø kokteilisKitas populiarus gërimø tipas yra su braðkiø skoniu. Geriausia já paruoðti vasarà, nuo birþelio iki rugpjûèio, kai braðkës yra geriausios ir atviros visuose stenduose. Palankus poþiûris yra susieti pienà, braðkes ir bananus - ði vienintelë kompozicija bus puiki patirtis lenkø skonio pumpurams.

Þinoma, galite keisti receptus be pabaigos. Miðko vaisiø skonio kokteilis, pagamintas ið avieèiø, gervuogiø ir mëlynës? Kodël gi ne! Ir tai persikø gaivinimas? Persikø atveju susmulkintas ledas geriau tinka kaip kokteiliø pagrindas nei pienas ar kefyras. O kà jûs raðysite ant braðkiø ir kiviø miðinio, pabarstytø citrina? Tiesiog nepamirðkite ásitikinti, kad kivi nëra stipri - kalbu ið tyrimo.

Vaisiø smulkintuvasÞinoma, kokteiliø planas ir rezultatai nëra viskas. Jis turëtø prisiminti gerà árangà. Puikiai dirbs daugiafunkcinis ið graþaus kompanijos ar kieto vaisiø smulkintuvo. Kvadrate yra daug tokiø prekiø, ir verta paminëti, kad juos palygintumëte, kad pasirinktumëte vienà, kuri puikiai tenkins jûsø pasitikëjimà ir poreikius. Manau, kad investuoti á maiðytuvà su ledo trupinimo darbu, kuris yra naudingas ne tik vaisiø desertams, bet ir, pavyzdþiui, ledinei kavai gaminti.