Fiskalinis kasos bingo dienos pranedimas

Kaip þinote, visada yra nesëkmiø. Daugiau kasos aparato atveju. Tai atsitiko man. Jà reikëjo pakeisti, ir suþinojau, kad tai buvo atlikta tik keliais atvejais, apie kuriuos að neþinojau. Visø pirma - paprastas gedimas, kurio aptarnavimas neiðtaisomas per laikotarpá arba fiskalinës atminties gedimas. Suþinojau, kad tai labai reti. Taigi galite skaityti prieð mokesèiø tarnybà, tada keiskite atmintá. O kas, jei neámanoma skaityti?

Tada prietaisas turi bûti siunèiamas gamintojui ir turëtø bûti sukurtas laboratorinis skaitymas. Kada dar reikia keistis kasos aparatais? Na, kai atmintis buvo pilna. Taèiau kiekviena atmintis yra nedaug vietø. Kasos aparate priklauso nuo kasdieniø ataskaitø dydþio. Èia, kaip ir anksèiau, mes skaitome prieð mokesèiø tarnybà, o tada keièiame atmintá. Dar viena situacija, kai reikia pakeisti kasà, yra pakeisti mokesèiø mokëtojo numerá. Jis gali egzistuoti ámonës pertvarkymo metu. Dabartinis numeris visam laikui ávedamas á atmintá. Ir jûs taip pat turëtumëte já perskaityti prieð mokesèiø inspekcijà. Turi bûti uþpildyta atitinkama forma ir uþpildytas rankraðtis. Ar galime ásigyti atmintá ir jà pakeisti tik ...? Na, ne! Toks keitimasis gali egzistuoti ir já gali atlikti tik gamintojo paslaugos. Þinoma, jei mes nupirko pinigus visai parduotuvei - jie visi su juo ásitraukia, nes yra paslauga. dejatoks keitimasis gali uþtrukti iki keliø dienø. Pakeitus atmintá, prietaisas turi bûti vël uþprogramuotas. Tokiu atveju kasos registravimas mokesèiø inspekcijoje turi vykti dar kartà. & Nbsp; Jis renkasi daug laiko, kurá mes sutaupome gerai, jei perkame kasos aparatà patogioje vietoje.Kiekvienas elektroninis árenginys yra nepatikimas ir nemano jokio naujausio poveikio. Turime parodyti save ið paskutiniø maisto produktø ir eiti. Taip pat turime þinoti, kà daryti, jei toks gedimas ávyktø. Geriausia priemonë - skambinti á kambará, kuriame pasiekëme kasos aparatà, ir paklausti „kas yra labai“? Vestuvëse vis daugiau tokiø parduotuviø padës mums pereiti per Lenkijà.