Euk ginekologas

Ginekologija eina á prieká. Vis daugiau ir daugiau bûdø mokytis þmogaus kûno. Vis maþiau maþiau invazinë ir vis tikslesnë. Didþioji lytiniø santykiø moterø problema yra gimdos kaklelio vëþys, kuris yra tiksliai gydomas ankstyvame jo lokalizacijos etape.

Jei pastebësite, kad simptomai gali sukelti sutrikimø, kurie gali bûti tokios ligos prieþastis, turite nedelsiant uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ðià ligà. Dël simptomø nebuvimo, gali pasireikðti gimdos sprendimas.

Toks tyrimas daromas naudojant kolposkopà. Tada nëra nieko keisto, kaip mikroskopas su spekuliu. Specifinë medþiaga áterpiama á makðtá su atitinkamu preparatu, kad bûtø galima patikrinti makðties reakcijà. Ðis mikroskopas leidþia gauti trimatá efektà ir taip pat padidinti vaizdà iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø gerai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø kruopðèiai ávertintas, ar yra kokiø nors pokyèiø. Turëtumëte bûti pasirengæ ieðkoti. Ginekologas tikriausiai nurodys pacientui, kaip elgtis prieð egzaminà. Visø pirma, ji ketina prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà iðlaisvinti ið lytinio kontakto ir ið ginekologinës patirties.

Moteris su kolposkopu paprastai pasirodo ant papildomos ginekologinës këdës. Toks tyrimas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei rezultatai gresia tada ginekologas, gali nuspræsti imtis gimdos dalies, tuomet poreikis tam tikru laipsniu sustabdomas nuo bet kokio fizinio aktyvumo, nes bus svarbu jaustis labai sunku. Ergonominiai parametrai yra svarbûs ðio árankio atþvilgiu ir yra darbo átaisas.