Etapo iddestymas

Man Pride

Daugeliui þmoniø kasos aparatas ir fiskalizavimas vadina tà patá poreiká mokëti uþ paslaugø poveikio pardavimus Mokesèiø tarnybai. Taèiau verta pabrëþti, kad ne kiekvienas kasos aparatas automatiðkai fiskalinis. Kà verta þinoti apie dabartiná faktà? Koks yra skirtumas tarp kasos ir fiskalizavimo?Pradëkime nuo svarbiausiø sàvokø paaiðkinimo. Mums bus lengviau suprasti skirtumus tarp kasos ir fiskalizavimo, kai tik susipaþinsime su ðiø laikø sukûrimu. Kasos aparatas nëra nieko naujo, kaip prietaisas, leidþiantis dokumentuoti pardavimus.

Tokiu atveju jis kyla dël kasos, veikianèios ne fiskaliniu bûdu. Ðis metodas padeda pardavëjui per pirmuosius apmokëjimo pozicijos laikus, kol tai yra iðskirtinis pratimas, prieð naudodamas tinkamà sumà. Ðiuo metu fiskalizavimas susijæs ne tik su tokio pardavimo dokumentavimu, bet ir á iþdo pavadinimo apskaità. Kad kasa nustotø egzistuoti tik pardavimus dokumentuojanèiu prietaisu ir padëdama fiskalizuoti, reikia atlikti atitinkamus formalumus. Kas yra kasos aparato fiskalizavimo procese svarbiausia? Pagrindinis pagrindas yra fiskalinio modulio mokesèiø mokëtojo mokesèiø identifikavimo numerio áraðai. Toks procesas yra praktiðkas ir unikalus. Turëtø bûti ir turëtø bûti, kad kasos aparatø fiskalizavimas yra procesas, kurio negalima atðaukti.

Koks vaidmuo fiskaliniame stiliuje? Svarbø vaidmená atlieka kasos atmintis, kurioje kasdieninës pardavimo ataskaitos pateikiamos ðioje sistemoje. Dabartinë kasdieninë fiskalinë ataskaita buvo ádiegta praktikoje, kuri yra labai svarbi vykdant kampanijà, ir apskaitos fiskalinë antraðtë. Toká fiskalizavimà turëtø atlikti profesionali tarnyba, kuri pereina prie kasos aparatø pardavimo ir keitimo. Kiekvieno mokesèiø mokëtojo pareiga yra pateikti savo kasà á rimtà Mokesèiø tarnybà, kuri siunèia atitinkamà registracijos numerá atitinkamam kasoje. Verta praneðti kasos aparato fiskalizavimà dienà prieð ðio metodo ávykdymà ir tik po jo ágyvendinimo. Visos ðios veiklos yra labai svarbios tiek verslininkams, mokantiems mokesèius, tiek darbuotojams, kurie juos kontroliuoja. Verta sumokëti kasos aparatà ir praneðti apie tokià operacijà atitinkamam biurui.