Endokrininis nevaisingumas

Nevaisingumas visada yra didþiulë dramos poroms, kurios ieðko vaiko. Padaryti didþiausià svajonæ ar norinti turëti vaikø yra neámanoma. Ðis etapas tikriausiai neigiamai veikia sistemos santykius. Ir nepaisant sunkumø, verta kovoti, kad bûtø paðalinta ði problema. Nevaisingumo prieþastys greièiausiai yra daug, taèiau tik gera diagnozë padës iðspræsti, ar pora, siekianti vaiko, turi galimybæ áveikti ðiuos sunkumus.

Nevaisingumo diagnozë yra sukurta ið medicininës istorijos, kurià daktaras atlieka su pora norinèio vaiko. Todël svarbu, nes nevaisingumo problema taikoma ir moterims, ir draugams. Pokalbio metu specialistas uþduoda daug klausimø, áskaitant ir intymius. Gydytojas papraðys, be kitø dalykø apie gyvenimo bûdà, praeities ligas ir vaistus. Norint parengti toká pokalbá, verta suþinoti, ar tavo tëvai ar seneliai susidûrë su visomis problemomis ir ar mes kenèia nuo tolesniø ligø, tokiø kaip diabetas. Kai gydytojas surinko visà reikalingà informacijà, jis perþiûri bûtinus testus. Verta paminëti, kad bûtent tas þmogus, kurio pagrindinë diagnozë turëtø bûti diagnozuojama, nes lengva paðalinti nevaisingumà. Pakanka atlikti galutiná spermos testà. Jo sëkmæ 24 val. Po apþiûros mato pora. Pirmasis vestuviø laikotarpis - nustatyti hormonø, kurie yra reprodukcijos procese, lygá. Ðis bandymas paprastai atliekamas ryte, nes pacientas turi gyventi tuðèiu skrandþiu. Jo rezultatà ávedë gydytojas, kuris priima papildomà sprendimà su pora. Ðá kartà þmonëms vis dar egzistuoja sëkmë, kai spermos egzaminas neparodë jokiø sutrikimø. Kitas þingsnis - sukurti vaizdà asmeniui. Jø pareiga yra ávertinti reprodukciniø organø reguliarumà. Tai ypaè svarbu, kai asmuo skaièiuojamas operacijos istorijoje.

Daþnai daugelis specialistø rekomenduoja moterims stebëti ciklà prieð siûlant kitokio pobûdþio studijas. Tai jo tikrinimas, kad daugelis raðo apie nevaisingumo problemø pobûdá.