Emigracija nuo 2004 m

Ðiuo metu daugelis þmoniø persikëlë á uþsiená. Ðá reiðkiná aptarnauja atviros sienos ir patrauklesnës gyvenimo sàlygos lenkams, kurie nusprendë persikelti á vakarus.

Taèiau ði problema kelia tam tikrø problemø. Jie pristato naujà prigimtá. Tada kyla problemø, susijusiø su ðeimø atskyrimu - tiek santuokomis, tiek tëvais su vaikais. Be to, yra ir problemø, susijusiø su paprastu naudojimu ir oficialiø poreikiø.

Daugelio þmoniø abejonës sukelia tarpusavio sàveikà tarp vëlesniø dalykø, tokiø kaip vaiko gimimo deklaracija (kur ji turëtø bûti padaryta, registracijos reikalai ar pilietybë. Taip pat kyla didesnë problema ginèo metu, kurá turi iðspræsti Audito Rûmai. Pirmas dalykas, dël kurio kyla klausimas, yra tas, kuris teismas turëtø spræsti konkreèià situacijà. Lenkijos teisë (ypaè ðeimos istorijoje èia palieka tam tikrà laisvæ. Antrasis faktas yra atitinkamø dokumentø pateikimas Teisingumo Teismui. Kiekvienas ið jø turëtø bûti iðverstas á ðalies, kurioje vyksta teismo procesas, kalbà.

Todël tikëtina, kad ðiuolaikinio fakto dalykas yra tas, kad teisinë kalba ir teisinë kalba yra tokios specifinës, kad ne kiekvienas prisiekæs vertëjas gali su jais valdyti. Geras teisinis vertimas turi apimti ne tik paþodiná teksto vertimà, bet ir atsiþvelgti á konkretaus teisës akto konceptualumà. Daþnai dël to, kad, þinoma, yra kitokiø ástatymø þodis.

Tokie vertimai turi ne tik teisës aktus, pavyzdþiui, ástatymus, kitus teisës aktus ar direktyvas, bet ir notarinius aktus, ekspertø nuomones, teisminius praneðimus, juridiniø asmenø ástatus ar kitus dokumentus, kurie gali bûti laikomi dokumentais teismo ginèuose.

Susitarime su aukðèiau nurodyta, kad tikslinga parodyti, kad saugiau naudotis vertëjo, kuris yra gerai iðmanantis teisinæ terminijà, paslaugomis ir supranta „teisës dvasia“, kuria kalba tekstas turëtø bûti iðverstas, taip pat toje srityje, ið kurios dokumentas sukurtas , Tokiu atveju mums gali kilti neigiamø pasekmiø ...