Dulkio dalinimas

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminis dokumentas, gaunamas tiek árangos, tiek kontrolës sistemoms. Minëti prietaisai yra pirmieji, kurie suteikia jiems vietas, kuriose yra metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojus. Ði informacija yra Europos Parlamento ir 1994 m. Kovo 23 d.

Taèiau vietinëje teisinëje sistemoje jis buvo priimtas remiantis ûkio ministro 2005 12 22 potvarkiu. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis ðio principo tikslas visø pirma yra suderinti valstybiø nariø ástatymus, nukreiptus á duomenø apsaugos priemones ir stilius, naudojamus teritorijose, kurioms gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas. Taèiau direktyva taikoma prietaisams ir, be to, duomenø apsaugos sistemoms, naudojamoms potencialiai sprogius atstumus. Kartu reikia paþymëti, kad tuo paèiu metu aptariamas principas taikomas saugos, valdymo ir reguliavimo átaisams. Ðie prietaisai yra tinkami naudoti ne aptariamose zonose, todël jie yra saugûs árankiams ir apsaugos metodams, kurie naudojami sprogioje aplinkoje.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Aptariama valia, be kita ko, nëra medicinos prietaisuose, kurie naudojami medicinos aplinkoje. Jis taip pat nëra skirtas buities reikmëms, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams ar transporto árangai.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi konkreèius reikalavimus, kurie yra pateikti kai kuriuose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos sprogimo grësmës, kurios iðdëstytos 1999 m. Gruodþio 16 d. Priedëlyje Nr. A „Dël nedideliø reikalavimø, didinanèiø darbuotojø, galinèiø patirti sprogioje aplinkoje gamyboje, pasitikëjimà ir sveikatos apsaugà“.Árankiai ir apsaugos sistemos gali bûti taikomos kitoms direktyvoms, susijusioms su kitais elementais, ir tai, kas papildomai numato, kad CE þenklas bûtø ant jo. Ðis þenklas turëtø bûti aiðkus, ryðkus ir patvarus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES. Tai ávyks 2016 m. Balandþio 20 d.