Drabuthio spinta

Netrukus lauktas pavasaris ateina. Tai ne tik galimybë prarasti keletà papildomø kilogramø, bet ir pakeisti mûsø mitybos stilius. Ðiltesnis oras skatina mus paðalinti sunkiai virðkinamà mitybà, paremtà kûnu ir pienu, ir sveikinti, kad salotos mums pasiûlytø.

vitaminaiSalotos yra didelë vitamino bomba. Jie suteikia mums visus komponentus, reikalingus sklandþiam kûno funkcionavimui. Lenkai visada linkæ siekti didesniø gyvûnø produktø. Taigi daugelis mûsø tautieèiø turi ðirdies ir kraujagysliø ligas. Koronarinë ðirdies liga, aterosklerozë ir hipertenzija yra viena svarbiausiø vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþasèiø. Daþniau valgyti salotas ir maþinti gyvûninës kilmës produktus sumaþina labai iðvardytø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra daug lengviau virðkinamos nei kûno ir pieno produktai. Maisto programoje jie trunka maþiau, dël ko mes jaustume geriau po valgymo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Jø dëka jie neturi problemø dël rëmens ir hiperhidumo. Tada mityba, pagrásta salotø vartojimu, mûsø virðkinimo sistemai yra natûralesnë ir ðvelnesnë.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas nëra sudëtingas, ypaè jei turime tinkamà árangà. Darþoviø purkðtuvas padarys juos labai greitai. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, ið kuriø norite pasiekti salotø, sudrëkinti jas su maðina, sumaiðyti ir pabarstyti citrinø ekstraktu. Per kelias sekundes mes esame ðvieþi ir maistingi valgiai.

ðiluminisPrieð atvykstant malonias ir vasaros dienas, verta prarasti þiemà sukauptø riebalø. Efektyviausias bûdas pasiekti savo svajoniø figûrà yra mityba, pagrásta darþovëmis ir salotomis. Jûs greitai suþinosite, kad ji gali gyventi daug geriau nei senas lenkø bigosas ir kiaulienos pjaustymas. Kas gera paruoðti skanias salotas, jums nereikia bûti virtuvës specialistu. Viskas, ko reikia, yra energija ir mintis. Tai viskas, ko mes norime, ið kuriø sudedamøjø daliø sukuriame savo paèiø svarbias ir jaunas salotas.