Drabuthio gamintojas agata re

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø sumà, kurie svajojo pamatyti, kà dizaineriai bûtø paruoðæ sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas patikrinimas truko siauriausia tema ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik nedideli ir nedideli audiniai ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai ðvelnûs, spalvingi maxi sijonai, kuriuos sukëlë nërimas. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Naujausiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su plaèiomis briaunomis, puoðtomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas daugiausia paskutinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Paskutinio aukciono pajamos bus pervestos á individualø vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius pelningus ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà pardavë savo produktus pardavimui ir, jei aukciono objektas buvo netgi visose gamyklose.Kompanijos atstovas praneðë, kad moderniausia kolekcija ateis á gamyklas geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja sukurti kompiuteriø verslà, kuriame natûralûs bûtø ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Mûsø drabuþiø kompanija yra viena ið aukðèiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø dideliame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu labiausiai patrauklûs siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kiekvienais metais kompanija bendradarbiauja su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos suteikia labai svarbø pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie rytoj eilëse yra pasiruoðæ ryte. Ðios kolekcijos yra tà paèià dienà.Ðios institucijos straipsniai nuo daugelio metø domisi dideliu vartotojø, tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydami apie jà, netikslinga paminëti daugelá gautø prizø ir bandyti padaryti geriausius kokybës straipsnius.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai kûdikiams