Diuolaikiniai logistikos sprendimai chomikuj

Dël ávairiø medþiagø transportavimo bûtina moderniai diegti ðiuolaikines technologijas. Vibraciniø tiektuvø gërimai yra labai ryðkûs ir pritaikyti naujiems galios laukams.

Ðie patiekalai uþtikrina þaliaviniø, vienkartiniø ir senø þaliavø transportavimà ne per ilgus atstumus. Galø gale, jø forma leidþia derinti kelis tiektuvus á nuoseklià jungtá, todël tokie metodai leidþia iðplësti transporto marðrutà.Gamintojo pasiûlymas turi pirmuosius trijø tipø konvejerius, tai yra: grandinës, dirþai, ritininiai ir vibraciniai konvejeriai.

Vibracinis konvejeris tada savo inercijos dëka organizuoja þaliavà, kurioje jis yra perkeliamas. Jø darbas tiki judëjimo asimetrijos naudojimu, lëtas judëjimas á pradþià ir stiprus gráþimas daro materialià pamainà. Transportavimas, atliekamas naudojant tokius árenginius, galimas dël vibratoriø, turinèiø skirtingus vibracijos daþnius. Ðiø organizacijø struktûros yra pritaikytos naudotojo reikalavimams ir taip pat gali bûti ðoninës, virðutinës ar apatinës. Leidþiama naudoti novatoriðkus sprendimus ir statyti sustabdytus ir palaikomus pastatus.

Vibraciniai konvejeriai dalijasi ir maitina. Gamintojø siûlomi patiekalai yra elektriniai arba pneumatiniai. Abu ðie sprendimai pasiþymi maþu energijos suvartojimu, o taip pat oru, tuo paèiu sumaþinant triukðmo lygá.

Vibraciniai tiektuvai yra ir yra naudojami santykiuose, kai reikia pirminio medþiagos atskyrimo, jo auðinimo ar kaitinimo, hidratacijos ar dehidratacijos. Platus programø asortimentas leidþia ðiø maðinø gamintojams pakeisti savo medþiagas pagal individualius kliento poreikius. Tai sàlygoja transportuojamø medþiagø rûðis, efektyvumas ir sàlygos, kuriomis jie bus naudojami.