Darbo saugos dirbiniai

19-ajame amþiuje dideliø gamyklø funkcija prarado gyvybæ. Þmonës, netekæ idealiø darbo sàlygø ir badaujanèiø bado, kiekvienà dienà kovojo uþ savo gyvenimà, atlikdami paprastà darbà, pvz., Lentpjûvëje. XXI amþius atneðë milþiniðkas naujienas gydant darbuotojà ir saugumà darbo patalpoje.

Þinoma, yra ámoniø, kurios tada nemato tinkamos aplinkos, jie visada tikriausiai nëra pavadinimai, susijæ su medienos, angliø ar statybos produktø perdirbimu. Na, dulkiø oras, pvz., Milteliø daþais, gali sukelti sprogimà ir sàlytá su ugnimi. Todël ðios rûðies pavojø kelianèios ámonës naudoja paþangias atex dulkiø iðtraukimo sistemas, kuriose yra ventiliatoriø ir filtrø, kurie paðalina dulkes pagal atex taisyklæ. Atsiþvelgiant á konkreèios ámonës poreikius, naudojami filtrai gali bûti naudojami vienà ar kelis kartus. Veikimo mechanizmas suskaièiuojasi su membrana, sprogus dulkëms árenginyje. Tokio pavedimo pasekmë bus sprogiø dujø iðleidimas á atmosferà, kuri uþkirs kelià filtro paþeidimui ir kitiems nenumatytiems nelaimingiems atsitikimams. Kitas elementas, kurá gali suteikti dulkiø iðtraukimo sistemos, yra kibirkðties gesinimo sistema arba gaisras gesinant anglies dioksidu. Atex gamyklos konstrukcijoje taip pat yra uþrakto ðliuzai, skirti visiðkam filtro paðalinimui. Voþtuvai yra ugniai atsparûs ir dar nesprogûs dël slëgio poveikio sprogimo metu. Kiekvienas apdairus verslo savininkas, kuriame gali bûti ore esantys degûs þiedadulkës, turëtø investuoti á ðvarias sàlygas, vëdinimo ir filtravimo árangà. Toks gydymas suteiks atsakomybæ ir netgi numatymà. Todël gerai þinoma, kad nelaimingø atsitikimø apsauga yra daug populiaresnë nei patirti su savo produktais susijusias iðlaidas.