Crm klases it sistema

Puikus planas sukurti prekës þenklà yra tik pusë mûðio. Antroji pusë - visø oficialiø klausimø nagrinëjimas, tinkamas atskyrimas, tekstø organizavimas ámonëje, kad tam tikru momentu bûtø galima greitai rasti, pvz., Sëkmingai kontroliuojant PIP, taip pat ir kitus pareigûnus. Projekte, kuris palengvina verslo valdymà, galite kreiptis ið integruotø kompiuteriø programø. „Optima“ programos yra tarp tø, kurie pripaþásta daugelá klientø.

Money Amulet

Suinteresuotieji gali parsisiøsti demo dalá ið „Optima“ dalies ir iðbandyti jà funkcionalumo, sàsajos vertinimo ir kt. Poþiûriu. Programa gali bûti ir turëtø bûti ásigyta kompaktiniame diske arba internetinëje licencijoje. Demo versija yra naudinga 60 dienø. Speciali programa skirta „Windows“ aplinkai („Windows 7“ operacinë sistema (kartu su „Starter“ parinktis, „Windows Vista“ 2 pakeitimø paketu, „Windows XP SP 3“, „Windows Server 2003“ 2 pakeitimø paketu, „Windows Server 2008“ 2 pakeitimø paketu, „Windows Server 2008 R2“. Rekomenduojama minimali ekrano skiriamoji geba yra 1024x768.Sistemos administratoriui reikalingas programos kûrimas. Diegimo procesas atliekamas prieð patvirtinant garantijos sàlygas, individualias licencijas. Ádiegëjas patikrina, ar kompiuteris yra nustatytas tik „Comarch OPTIMA“. Vartotojas pasirenka modulius, kuriems buvo ásigyta licencija, ir vëliau bus svarbu programoje: Program / Utilities / Operators. skaityti „Comarch OPTIMA“ programà yra duomenø bazë. Jei naudotojas jau turi ádiegtà ir patogø serverá, jo forma yra prieinama programos reikmëms. Baigæ statybà, kompiuterio paleisti nereikia.