Civilines teises partnerystes uthdarymas

Bliss Hair

Sëkmingai, kai norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime pateikti ne tik su darbu susijusius klausimus, bet ir kasos aparatus. Jûs negalite prarasti apie tai, nors manome, kad tai yra ðnipas, kuris kontroliuoja mûsø prekybà verte ir kuri visà informacijà mokesèiø inspekcijai teiks, kai iðkils tokia problema.

Kasos aparatas ir darbo pabaiga? Ðá klausimà tikriausiai praðo daugelis verslininkø. Mokesèiø mokëtojø pareigø apimtis numatyta 2013 m. Kovo 14 d. Finansø ministro reglamente dël kasos aparatø. Beje, taisyklës reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net nuo to momento, kai já sukûrë gamintojas. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Ðtai kodël mes turime atlikti ðá reglamentà: kasdien ir periodiðkai pateikti finansinæ ataskaità per 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos, mes turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad galëtume skaityti fiskaliná kasà. Taip pat privalome gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti kasos registrà ið sàraðo. Galø gale, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità bet kuriam darbo laikui. Turite patenkinti dabartinæ sumà, kai dalyvauja mokesèiø inspekcijos darbuotojas. Ásakyme ávedamas ápareigojimas rengti kasos atminties turinio protokolà.Kaip galite atspëti, ataskaitos nukenèia dël to, kad buvo lyginama tai, kas buvo perskaityta ið kasos, su paskutiniais, kuriuos jis pasiûlë kas mënesá arba ketvirtá. Kad iðvengtumëte blogos situacijos, puikus projektas bus spausdinti ataskaità apie pardavimo laikotarpá, kurá galite pateikti kartu su mokesèiø deklaracijomis. Jûs apsvarstysite galimybæ pataisyti, jei kaþkur padarëte klaidà.Taip pat verta pridurti, kad kurdami praðymà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, pateikiame informacijà, ar jie, kaip mokesèiø mokëtojai, pasinaudojo fiskalinës sumos nuolaida. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota maþiau nei trejus metus, tuomet privalome gràþinti pinigus, kuriuos jie naudojo ásigydami kasoje.Kaip matote, veiksmø ir kasos aparato uþbaigimas yra visas ásipareigojimas, kurá turësite atlikti. Jei darbas baigtas, taigi ir kasos likvidavimas, ávykdytas per maþiau nei trejus metus - mes turësime gràþinti jiems suteiktà atleidimà nuo fiskalinës sumos.