Centriniai dulkio siurbliai

Ðiuolaikiniai dulkiø siurbliai - tai prietaisai, kurie leidþia mums iðvalyti, todël nereikia rankiniu bûdu valyti þemiø ir kilimëliø. Vis dëlto, dulkiø siurbimas yra sunkus ir nemalonus darbas - daugiausia dël to, kad reikia versti storu dulkiø siurbliu, perkelti já ið vieno kambario á kità ir daþnai taip pat kelti laiptus. Kada galite tai padaryti? Idealus sprendimas gali bûti centrinis dulkiø siurblys.

Erofertil

Centrinis dulkiø siurbimas padeda mums perkelti ið juostos á sunkiojo prietaiso padëtá - centrinis blokas, èiulpiantis ore, yra pastoviai vienoje vietoje, ypaè rûsyje, arba garaþe. Jei norite siurbti kambará, tiesiog prijunkite siurbimo vamzdá prie sienos lizdo. Gyvenamosios patalpos - tai vamzdþiø, vedanèiø prie centrinës bendrovës sienø ir grindø, galai, kurie vis dar pastatomi pastato statybos metu. Ar ðiuo metu tai nëra iðskirtinis namø ruoðos patogumas? Be to, nepakankamai ávertinkite dabartinio dulkiø siurbimo bûdo ramybæ - mes neturime nerimauti dël mieganèio vaiko pabudimo ar trikdyti vienà ið namø ûkio nariø knygomis.Pirmasis ðio tipo dulkiø siurblys yra didelis, keliolikos litrø dulkiø talpykla ir kitos priemaiðos. Sunku daryti iðvadà, kad jo vertimas daþnai nëra bûtinas. Pakanka vienà kartà per mënesá iðtuðtinti toká konteinerá, kuris yra toks patogumas ir argumentas, rodantis centrinio siurbimo pranaðumà - kas tarp mûsø mëgsta trûkèioti ir kenèia dël nedidelio maiðelio keitimo tradiciniame dulkiø siurbliu?Jei jis nori pasidalinti ir komfortuoti mus prietaisu - pagrindinis dulkiø siurblys yra tikrai verta dëmesio.