Automobilio dokumento vertimas a prancuzo varikla

Atex direktyva yra Europos Sàjungos teisës aktas, kuriame nurodomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti produktai, kurie vëliau naudojami potencialiai sprogioje aplinkoje. Todël atex direktyva ápareigoja kiekvienà tokio aparato gamintojà gauti tinkamà sertifikatà, patvirtinantá, kad techniniai dokumentai ir prietaiso iðvaizda atitinka grieþtus saugos reikalavimus, kuriuos ji pateikia prieð gaminius.

Direktyvoje apibrëþiami ávairûs poþymiai, priklausomai nuo árangos tipo ar vëlesnio naudojimo bûdo. Taip pat svarbu nustatyti tinkamà sprogiosios zonos klasifikacijà. Ðá tyrimà atlieka speciali bendrovë, kuri nagrinëja teises, susijusias su gaminiø atitikties sertifikatø iðdavimu su atex.

Atex direktyva taip pat apibrëþia tinkamø sprogimui atspariø árenginiø, atsakingø uþ baldø apsaugà nuo sprogimo, grupes ir þmones nuo sunkiø suþalojimø, áskaitant galimybæ prarasti gyvybæ.

Nedaug prekiø þenklø Lenkijoje turi teisæ perþiûrëti ir pamatyti prekes ir pateikti jam sinchronizavimo su atex patarimais sertifikatà. Kiekvienas, kuriam reikës sprogimo apsaugos árangos arba kurios gali bûti naudingos sprogimui pavojingoje erdvëje, pirmiausia turi sutelkti dëmesá á tai, ar produktas yra tinkamas sertifikatas, bendrai naudojamas su atex.

Visø pirma, kiekvienas, kuris gamina árangà, skirtà ðiems tikslams, turi pateikti toká sertifikatà, nes jis yra kartu su principu, kurio reikia tokiems produktams parduoti. Naudodamiesi grieþtais standartais ir sveiku pasirinkimu bendrovëms, kurios galës ágyvendinti vëlesnes apþvalgas, „atex“ direktyvoje ávedama bûtinybë rûpintis produktu, kuris vëliau bus naudojamas tose vietovëse, kurios yra ypaè veikiamos avarijø, susijusiø su potencialiais sprogimais. Reikia daug prisiminti, garantuojant, kad darbo vietø saugumas didës, o vienas komfortas pagerës. Þinoma, tai gali paveikti tik tokiø ámoniø augimà, taip pat ir paèiø darbuotojø vystymàsi, kurie kartu iðskiria konkreèias iðmokas.