Apskaitos programos optima kaina

„Comarch ERP Optima“ yra labai ádomi Lenkijos programa, sukurta subtilesnëms ir sunkesnëms ámonëms visose srityse. Dël ámontuotø iðëjimø, tai yra lengvai parinkta programa tarp apskaitos biurø ir mokesèiø konsultantø.

Programa „Comarch ERP Optima“ jau naudoja daugiau kaip 60 000 ámoniø ið turtingø rinkos daliø ir ketvirèiø, tokiø kaip prekyba ir pagalba, transportas, statyba, þemës ûkis, vieðasis administravimas, biudþeto ástaigos, medicinos pramonë, kultûros ástaigos ir advokatø kontoros. Optima programa turi tik teigiamø atsiliepimø, ir èia yra keletas ið jø.

Cosmo Group Sp Z o.o. „NeoNail“ prekës þenklà valdanti kompanija yra pasaulinës kompanijos stilius stilistikos ir nagø prieþiûros srityje. Dël savo trukmës jie yra arti vartotojø, suteikdami jiems puikius ir naujus produktus. Naudodamiesi programa „Comarch Optima“ namø pramonëje, jie teigia, kad visi sandoriai yra rengiami efektyviau.

Fresh Fingers

„Printemps“ yra visiðkai þinomas stambiø parduotuviø tinklas, kurá þavisi pirmaujanèiø mados, prabangos prekiø ir galingiausiø kosmetikos produktø produktø platinimas. Nuolatinio augimo eroje „Caen“, „Tours“ ir „Brest“ ámonës paliko „Comarch“ rankas keisti mûsø IT stiliø. „Comarch ERP Altum“ programinæ árangà geriausiai papildo „Printemps“ ámonës atvejai ir skaièiavimai, tuo tarpu paprastai tai bus kitose plëtros stadijose.

„Kontri.pl“ pasiûlymas yra stiprus apatiniø drabuþiø asortimentas, trikotaþas ir trikotaþas. Naudojant „Comarch ERP Altum“ platformà, pusë uþsakymø, pateiktø internetu, yra automatinës formos, o visi asmenys, dalyvaujantys uþsakymo mene, yra sandëlio darbuotojai, fiziðkai rengiantys paketà.

„Imperial“ yra Italijos kompanija, siûlanti lëlës ir vyrø drabuþius. Kartu su labai didele tinklo plëtra bendrovë pradëjo ieðkoti sistemos, kuri pagerintø parduotuviø grandinës valdymà. Jie nustato „Comarch Optima“ sistemà.